Endrede krav til omtale av likestilling i årsberetningen

Som følge av likestillings- og diskrimineringsloven er det nå publisert endringer i regnskapsstandarden NRS 16 Årsberetning punkt 2.10.2.

Publisert:

Det er også rettet opp i enkelte feil og uklarheter i NRS 16 for øvrig.

Arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt er regulert i likestillings- og diskrimineringsloven. Plikten til å redegjøre i årsberetningen, eller i annet offentlig tilgjengelig dokument, henger sammen med aktivitetsplikten. Redegjørelsesplikten skal sikre at aktivitetsplikten blir fulgt opp.

Alle arbeidsgivere har aktivitetsplikt etter likestilling- og diskrimineringsloven § 26, men ikke alle har redegjørelsesplikt etter samme lov § 26 a.

Redegjørelsesplikten gjelder for alle offentlige virksomheter, og private virksomheter som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte. Redegjørelsesplikten gjelder også for arbeidsgiver i private virksomheter som jevnlig sysselsetter mellom 20 og 50 ansatte, når en av arbeidslivets parter i virksomheten krever det.

Dersom redegjørelsen gis i annet offentlig tilgjengelig dokument, og foretaket har en plikt til å utarbeide årsberetning, skal det i årsberetningen opplyses hvor dokumentet finnes offentlig tilgjengelig.

Endringene i likestillings- og diskrimineringsloven trer i kraft fra 1. januar 2020. Det samme gjør endringene i NRS 16, og får derfor innvirkning på årsberetninger som utarbeides etter denne datoen.

Det skal, som tidligere, redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling i virksomheten. Det skal også redegjøres for hva arbeidsgiverne gjør for å oppfylle aktivitetsplikten i likestillings- og diskrimineringsloven § 26. De nye aktivitetspliktene i likestillings- og diskrimineringsloven § 26 har også virkning fra 1. januar 2020, og i årsberetningen for 2019 vil det dermed bare være aktuelt å redegjøre for denne delen dersom det er utført eller planlagt utført aktiviteter på tidspunktet årsberetningen avlegges.