Ny anbefaling om eierstyring og selskapsledelse

NUES ga 17. oktober 2018 ut en ny anbefaling om eierstyring og selskapsledelse.

Publisert:
Utsnitt-av-forside-NUESanbefaling-1200x640.jpg

Bakgrunnen for ny anbefaling er endringer i lover og regler, internasjonal utvikling og erfaringer med bruken av anbefalingen. En rekke av endringene har som formål å forenkle anbefalingen.

I tillegg er bl.a. følgende endret:

  • Tydeliggjøre forventningene til styrets arbeid med mål, strategier og risikoprofil for selskapet. I den forbindelse foreslås det også en utvidelse av styrets ansvar for selskapets kapitalstruktur og samfunnsansvar.
  • Fremheve styrets ansvar for å utarbeide mål, strategier og risikoprofil, samt at dette skal understøtte verdiskaping for aksjonærene.
  • Tydeliggjøre at anbefalingen om å ikke ha aksjeklasser eller omsetningsbegrensninger er knyttet til begrensninger som gjelder eierskap, kjøp, salg og stemmerett.
  • Presisert i kommentarene at formålet med anbefalingen om valgkomiteer tilsier at også selskaper uten valgkomiteer bør redegjøre for sine nominasjonsprosesser.
  • Anbefalingene og kommentarene om sammensetning av bedriftsforsamling er i det vesentligste tatt ut.
  • Det er tatt inn en anbefaling om styremedlemmers og ledende ansattes interesse i saker som styret skal behandle.
  • Det er tydeliggjort i kommentarene at selskapet ikke bør utstede opsjoner til styremedlemmer.
  • Anbefalingen om revisor er omformulert slik at de retter seg uttrykkelig mot styret samt mot revisjonsutvalg så langt de passer.

Her kan du lese den nye anbefalingen i pdf-versjon. Et dokument som viser spor endringer fra 2014-utgaven, finner du her. Om du ønsker å bestille utskrift av anbefalingen i heftet versjon, kan du lese mer om dette her

English version

An English version of The Norwegian Code of Practice for Corporate Governance. Click here for document that shows track changes from the 2014-version of the Code. If you wish to order a printout of the Code in as an A5-booklet at a print shop, click here