Revisorer som driver i enkeltpersonforetak - endringer fra 2021

Med ny revisorlov fra 2021 får revisorer som driver i enkeltpersonforetak revisjonsplikt og blir underlagt risikostyringsforskriften og krav til kvalitetsstyring. Revisjonsplikt og risikostyring gjelder også for regnskapsførere som driver i enkeltpersonforetak.

Publisert:

Revisjonsplikt

Ny revisorlov innfører revisjonsplikt for revisorer og regnskapsførere som driver i enkeltpersonforetak. Revisjonsplikten gjelder fra og med regnskapsåret 2021.

Risikostyringsforskriften

Fra 1. januar 2021 er det gjort endringer i forskrift om risikostyring og internkontroll slik at alle revisjonsforetak blir underlagt forskriften, inkludert revisorer som driver i enkeltpersonforetak. Regnskapsførere som driver i enkeltpersonforetak skal også følge risikostyringsforskriften. Regnskapsførerselskaper har vært underlagt forskriften fra før av.

Det aksepteres at du som nå blir underlagt risikostyringsforskriften bruker noe tid på få alt på plass. Finanstilsynet har sagt at de forventer at du har en plan for å få nødvendige risikovurderinger, internkontrolltiltak og øvrige krav i forskriften på plass i løpet av første halvår 2021.

I et enkeltpersonforetak er det innehavers ansvar å påse at risikostyring og internkontroll blir gjennomført, herunder etablering av rutiner for forsvarlig risikoovervåking. Innehaver må løpende følge opp endringer i foretakets risikoer og påse at foretakets risikoer er forsvarlig ivaretatt (risikostyringsforskriften § 2 andre ledd). Innehaveren skal innhente en årlig bekreftelse fra sin revisor på om det er foretatt risikovurderinger og vurderinger av internkontrollen, og om vurderingene er dokumentert.

Kvalitetsstyring

Med ny revisorlov er det fra 2021 innført nye og mer omfattende krav til organisering av virksomheten og kvalitetsstyring i revisjonsforetak, inkludert revisorer som driver i enkeltpersonforetak.

Bestemmelsene kan og må anvendes i tråd med de kravene som stilles etter de internasjonale standardene for kvalitetsstyring. Standarden ISQC 1 er i ferd med å bli erstattet av standardene ISQM 1 og 2. De nye standardene kan brukes nå og vil være pliktige fra desember 2022.

På samme måte som for risikostyringen, forventes det at du har en plan for å få rutiner og andre tiltak som kreves etter de nye lovbestemmelsene på plass i løpet av første halvår 2021.