Ny skatteavtale mellom Norge og Storbritannia

Det er undertegnet ny skatteavtale mellom Norge og Storbritannia. Avtalen ventes å tre i kraft i 2013 og vil da få virkning fra og med inntektsåret 2014.

Publisert:

Avtalen avløser den gjeldende skatteavtalen fra 2001. Siden den gang er OECDs mønsteravtale endret på flere viktige punkter som nå tas opp i den nye skatteavtalen, blant annet: 

  • Storbritannia utskriver ikke formuesskatt. Siden formue da ikke vil bli gjenstand for dobbeltbeskatning, omfatter den nye avtalen ikke formuesskatter. Endringen har den følge at personer som, uten å emigrere fra Norge, etablerer en så sterk tilknytning til Storbritannia at de blir bosatt der etter skatteavtalens regler, fortsatt vil være formuesskattepliktig til Norge. 
  • I 2010 ble OECD-mønsterets artikkel 7 om inntektsfordeling til faste driftssteder endret. Fordi hovedkontor og driftssted tilhører ett og samme subjekt, har disposisjoner mellom et hovedkontor og foretakets andre driftsenheter i liten grad vært anerkjent ved fastsettelsen av driftsstedets inntekter. Den nye artikkel 7 bestemmer at det skal tas hensyn slike disposisjoner på samme måte som ved transaksjoner mellom foretaket og et uavhengig foretak. 
  • Den nye avtalen har som hovedregel at pensjoner kan skattlegges både i utbetalingsstaten og i den stat der mottakeren er bosatt. Dobbeltbeskatning unngås ved avregning av utbetalingsstatens skatt mot skatt i bostedsstaten. 
  • Artikkelen om løsning av tvister er supplert med et nytt punkt om voldgift. Bestemmelsen medfører at dersom de kompetente myndigheter ikke har løst problemet i løpet av to år eller bare har løst deler av tvisten, kan skattyteren be om at de uløste spørsmålene løses ved voldgift.

Kilde: Finansdepartementet