Nye krav i drosjenæringen

Samferdselsdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i løyvekrav for drosje mv.

Publisert:

Departementet foreslår i høringen å stille krav om at den som driver drosjevirksomhet skal ha tilstrekkelig faglig kompetanse og stille økonomisk garanti som bevis på tilfredsstillende økonomisk evne. I tillegg foreslår departementet at alle drosjer skal ha taklampe.

Departementet foreslår videre at løyvehaver, før oppstart av drosjevirksomhet, skal dokumentere overfor løyvemyndighetene at drosjen er registrert i kjøretøyregisteret og at taksameter som tilfredsstiller kravene i forskrift 1. oktober 2009 nr. 1226 om krav til taksametre er installert i kjøretøyet (taksameterforskriften).

Departementet foreslår også at fylkeskommuner som stiller miljøkrav til drosjer innenfor sitt distrikt, får hjemmel til å gi unntak fra dette kravet i særskilte tilfeller.

Frist for å komme med merknader til høringen er 22. juni 2022.