Nye økonomiske støttetiltak for næringslivet våren 2021

Regjeringen foreslår at den generelle kompensasjonsordningen forlenges ut juni. I tillegg foreslås flere utvidelser av andre støtteordninger og enkelte nye.

Publisert:

Kompensasjonsordning 2

Regjeringen foreslår at den generelle kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall forlenges ut juni måned med 85 pst kompensasjonsgrad. Se egen sak om forlengelsen av kompensasjonsordning 2

Utsettelse av skatte- og avgiftsinnbetalinger

Regjeringen forelsår at ordningen for utsettelse av skatte- og avgiftsinnbetalinger forlenges fra 28. februar 2021 til 30. juni 2021. Se egen sak om forlengelse av ordningen for utsetteler at skatte- og avgiftsinnbetalinger.

Økt tilskudd til kommuner for å kompensere lokale virksomheter

Regjeringen vil bevilge ytterligere midler til kommuner for å kompensere lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av smitteverntiltakene. Kommunene fastsetter de nærmere rammene for tilskudd til bedriftene. Midlene skal også kunne benyttes som en ventilordning for bedrifter som helt eller delvis faller utenfor den generelle kompensasjonsordningen.

Omstillingsordningen for event- og reiselivsnæringen forlenges ut juni

Tilskuddsordningen skal gi tilgang til likviditet for selskaper i event- og reiselivsnæringene slik at de kan gjennomføre omstillingsprosjekter for å tilpasse seg smitteverntiltak og endringer i event- og reiselivsmarkedet. Ordningen kan også støtte prosjekter som innebærer omstilling bort fra disse næringene til andre næringer der ressursene utnyttes bedre.

Støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer forlenges ut juni

Støtteordningen for store, publikumsåpne arrangementer gjelder for arrangmenter utenom kultur- og idrettssektoren, slik som messer og mat- og drikkefestivaler, tivoli, utdanningsfestivaler, bilfestivaler, kongresser etc. Arrangementet må ha et ventet besøkstall på minst 350 personer og ha vært planlagt avholdt i perioden 5. mars til 31. desember 2020.

Regjeringen foreslår nå at ordningen forlenges til 30. juni 2021.

Forlengelse av stimulerings- og kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett til 1. september

Dette gjelder de to støtteordningene for kulturarrangementer og idrettsarrangementer/arrangementer som gir inntekter for frivilligheten. Støtteordningen for kulturarrangementer gjelder for arrangmenter frem til 30. juni 2021 og støtteordningen for idrettsarrangementer og frivilligheten gjaldt frem til 31. desember 2020.

Regjeringen foreslår at støtteordningene forlenges frem til 1. september 2021.

Økt innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge

Regjeringen vil utvide den økonomiske rammen for den alminnelige ordningen for innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge med en halv milliard kroner. 

Midlertidige regler for sykepenger til arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende ved koronarelatert fravær forlenges ut juni

Disse ordningene gjelder til og med 31. mars 2021. Regjeringen foreslår at ordningene forlenges til 30. juni 2021.

Forlengelse av karantenehotellordningen

Regjeringen tar høyde for at karantenehotellordningen ved grenseoverganger kan beholdes ut juni 2021. Dersom situasjonen tilsier det, vil ordningen avvikles tidligere.

Egenandelen er 500 kroner per karantenedøgn for arbeidsreisende. Egenandelen var tidligere 1000 kroner.

Kompensasjonsordningen for arbeidsgiveres utgifter knyttet til innreisekarantene for utenlandsk arbeidskraft forlenges ut april

Innreisekaranteneordningen er ennå ikke satt i verk, men det er lagt opp til at bedriftene skal få et sjablongbeløp per arbeidstaker per døgn i karantene på om lag 800–1000 kroner for karantene i perioden 1. november 2020 til 28. februar 2021.

Regjeringen foreslår nå at ordningen skal gjelde til 30. april 2021.