Nye, permanente regler om adgang til digitale møter trer i kraft 1. juni

Nye lovregler gir foretakene adgang til selv å velge om de ønsker å holde fysiske eller digitale styremøter, generalforsamlinger, årsmøter og selskapsmøter.

Publisert:

Det siste året har næringslivet hatt større mulighet til å holde digitale møter, gjennom en midlertidig lov. Denne oppheves 1. juni 2021. Samme dag vil nye, permanente regler tre i kraft, som gir foretakene mulighet til å selv velge om de ønsker å holde fysiske eller digitale styremøter, generalforsamlinger, årsmøter og selskapsmøter.

De nye reglene omfatter aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, ansvarlige selskaper, samvirkeforetak, stiftelser, statsforetak og finansforetak.

Saksbehandlingen skal uansett være forsvarlig, både i styremøter og i møter for eiere og medlemmer. Selv om selskapene får større fleksibilitet, skal eierne fortsatt ha mulighet til å utøve sine eierrettigheter.

De nye reglene samsvarer i hovedsak med regjeringens lovforslag i Prop. 140 L (2020-2021), med den justering at et flertall av styrets medlemmer kan kreve at styremøter skal holdes enten som fysisk eller elektronisk møte. 

Merk at møte det er innkalt til før 1. juni 2021, kan avholdes etter bestemmelsene i den midlertidige loven.