Nye regler for økt åpenhet om og deltakelse fra utenlandske aksjeeiere

Regjeringen foreslår nye regler som skal gi økt åpenhet om utenlandske eiere av aksjer i Norge, og økt mulighet for forvalterregisterte aksjeeiere å delta i generalforsamlingen.

Publisert:

Rundt 40 prosent av aksjeverdiene på Oslo Børs var i 2019 eid av utenlandske investorer. Flertallet av disse aksjene er forvalterregistrerte. Dette innebærer at navnene på de faktiske eierne av disse aksjene ikke fremgår av selskapets eierdata og at aksjeeierskapet er registrert gjennom en forvalter. Flere selskaper tillater ikke at slike aksjeeiere får delta og stemme på selskapets generalforsamling.

Regjeringen har lagt frem forslag til endringer i aksjeloven, allmennaksjeloven og verdipapirsentralloven som skal gi økt åpenhet om hvem som eier forvalterregistrerte aksjer. Forslaget tilrettelegger også for at eiere av forvalterregistrerte aksjer kan utøve sine aksjeeierrettigheter på lik linje med andre aksjeeiere i selskapene. Forslagene gjelder bare for allmennaksjeselskaper (ASA) og aksjeselskaper (AS) med aksjene registrert i en verdipapirsentral, og får ikke betydning for de fleste aksjeselskaper.

Flere av forslagene har bakgrunn i et EU-direktiv om langsiktig eierskap (EU 2017/828).