Nye regler om bærekraftsrapportering (CSRD) innføres fra 2024

Finansdepartementet tar sikte på at de nye reglene skal begynne å gjelde samtidig i Norge som i EU. EU-direktivet om bærekraftsrapportering (CSRD) vil dermed mest sannsynlig innføres i Norge fra 2024, samtidig som i EU-landene.

Publisert:

Samme tidslinje i Norge som i EU

Verdipapirlovutvalget legger frem sin utredning om gjennomføringen av dette regelverket i Norge den 22. mai. Etter dette skal utredningen på høring og et lovforslag fremmes for Stortinget.  

Fristen i direktivet for å vedta og sette kraft nødvendige lovregler er 6. juli 2024. Vi har ikke fått signaler fra ansvarlige myndigheter som tyder på at denne tidsplanen ikke vil holdes. Dette vil si at Norge følger samme tidslinje som i EU. De største foretakene vil få rapporteringsplikt fra og med regnskapsåret 2024 i samsvar med overgangsreglene om trinnvis innføring i direktivet.

Omfattende arbeid for å tilpasse seg nye krav

For de fleste rapporteringspliktige er det et omfattende arbeid som må gjøres for å tilpasse seg de nye kravene. Utkast til komplette rapporteringsstandarder er overlevert EU-kommisjonen, og rapporteringspliktige kan se hen til disse for forberedelser. Standardene er å finne her.

Finansdepartementet oppfordrer foretakene som oppfyller vilkårene for å få rapporteringsplikt fra regnskapsåret 2024 om å gjøre seg kjent med de nye rapporteringspliktene og de europeiske rapporteringsstandardene.

Vi minner derfor om Akademiet for Bærekraftsrapportering, et samarbeidsprosjekt mellom Revisorforeningen og PWC, EY, KPMG, BDO og Deloitte. Akademiet gjennomgår rapporteringsstandardene sett med norske øyne og med praktiske eksempler. 

De nye reglene innføres trinnvis – overgangsregler

Gruppe 1 - fra regnskapsår som starter på eller etter 1. januar 2024

Store foretak som er foretak av allmenn interesse og har et gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret på over 500 årsverk. Som foretak av allmenn interesse regnes foretak som har verdipapirer notert på et regulert marked i EØS eller er en bank, et kredittforetak eller et forsikringsforetak.

Gruppe 2 - fra regnskapsår som starter på eller etter 1. januar 2025

Store foretak som ikke skal rapportere allerede fra 2024. Som store foretak regnes foretak som på balansedagen overskrider to av følgende tre terskelverdier: Balansesum 160 millioner kroner. Salgsinntekter 320 millioner kroner. Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret 250 årsverk. For morselskap regnes terskelverdiene for konsernet. Dette gjelder alle store foretak, uavhengig av om foretaket har verdipapirer notert på et regulert marked.

Gruppe 3 - fra regnskapsår som starter på eller etter 1. januar 2026

Små og mellomstore foretak som har verdipapirer notert på et regulert marked i EØS. Små og mellomstore foretak er foretak som er under grensene for store foretak (som angitt i gruppe 2 ovenfor). Unoterte små og mellomstore foretak omfattes ikke av de nye reglene.

Unntak for datterselskaper

Datterselskap er unntatt fra krav om å utarbeide bærekraftsrapportering hvis morselskapet utarbeider konsolidert bærekraftsrapportering for konsernet. Unntaket gjelder ikke for datterselskaper som er store foretak med verdipapirer notert på et regulert marked.

Beregninger viser at det vil være om lag 2100 foretak som får plikt til å utarbeide bærekraftsraspportering etter de nye reglene.

Revisorforeningen deltar

Tidligere seniorrådgiver i Revisorforeningen Harald Brandsås er medlem i Verdipapirlovutvalget. Espen Knudsen og Carl-Emil Akselberg fra Revisorforeningen er med i sekretariatet for lovutvalget. Ta gjerne kontakt med vår veiledningstjeneste dersom du har spørsmål om kommende lovkrav.