Fra 1. januar 2021 skal mellombalanser sendes inn til Regnskapsregisteret

De nye reglene i aksjeloven om at mellombalanse skal sendes inn til Regnskapsregisteret er varslet å tre i kraft fra 1. januar 2021.

Publisert:

Stortinget vedtok endringene i aksjelovens og allmennaksjelovens regler om mellombalanser som grunnlag for ekstraordinært utbytte, kapitalnedsettelse, fisjon osv. i slutten av 2018. Det er disse lovendringene med tilhørende forskriftsbestemmelser som etter planen vil tre i kraft fra 1. januar 2021.

Lovendringene omfatter:

  • Aksjeselskaper som har fravalgt revisjon av årsregnskapet slipper revisjon av mellombalansene.
  • Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper skal sende mellombalanser til Regnskapsregisteret. Mellombalansene vil da bli offentlig tilgjengelig informasjon på samme måte som årsregnskap.
  • Disposisjonene som mellombalansene gir grunnlag for, kan først registreres/gjennomføres når mellombalansen er registrert i og kunngjort av Regnskapsregisteret.

Formålet med rapporteringsplikten til Regnskapsregisteret er blant annet at skattemyndighetene skal ha et bedre kontrollgrunnlag og at kreditorer og andre berørte parter har tilgang til informasjon, slik at de i større grad kan ivareta sine interesser.

Innsending til Regnskapsregisteret skal gjøres i nytt skjema, RR-0200 Mellombalanse. Skjemaet skal fylles ut med opplysninger om selskapet, dato for fastsettelse, regnskapsspråk og informasjon om hvorvidt selskapet har fravalgt revisjon. Selve mellombalansen, noter og ev. revisjonsberetning skal legges med som filvedlegg.