Fra 1. januar 2021 skal mellombalanser sendes inn til Regnskapsregisteret

Dette ble bestemt i statsråd 30. oktober 2020.

Publisert:

Lovendringene gjelder mellombalanser som grunnlag for ekstraordinært utbytte, kapitalnedsettelse, fisjon osv. Endringene innebærer:

  • Aksjeselskaper som har fravalgt revisjon av årsregnskapet slipper revisjon av mellombalansene.
  • Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper skal sende mellombalanser til Regnskapsregisteret. Mellombalansene vil da bli offentlig tilgjengelig informasjon på samme måte som årsregnskap.
  • Disposisjonene som mellombalansene gir grunnlag for, kan først registreres/gjennomføres når mellombalansen er registrert i og kunngjort av Regnskapsregisteret.

– Målet med rapporteringsplikten er blant annet at skattemyndighetene skal ha et bedre kontrollgrunnlag. Det vil også gi kreditorer og andre berørte parter bedre tilgang til informasjon, slik at de i større grad kan ivareta sine interesser, sier næringsminister Iselin Nybø.

Innsending til Regnskapsregisteret skal gjøres i nytt skjema, RR-0200 Mellombalanse. Skjemaet skal fylles ut med opplysninger om selskapet, dato for fastsettelse, regnskapsspråk og informasjon om hvorvidt selskapet har fravalgt revisjon. Selve mellombalansen, noter og ev. revisjonsberetning skal legges med som filvedlegg.