Nye regler for idrettslagene

I mai ble det vedtatt nye regnskaps- og revisjonsbestemmelser for idrettslagene som er tilknyttet Norges Idrettsforbund (NIF). Endringene gjelder fra og med regnskapsåret 2020.

Publisert:

På Idrettstinget 2019 ble det enstemmig vedtatt å avvikle NIF regnskaps- og revisjonsbestemmelser for organisasjonsledd med under 5 mill. i omsetning. Idrettsstyret fremmet forslaget og mente at alle organisasjonsledd i NIF må forholde seg til det som omtales som «alminnelig lovgivning». Dette må forstås som at det er de vanlige reglene for foreninger som gjelder når det kommer til regnskap og revisjon. Helt presist er det likevel ikke da det er gitt særbestemmelser i NIF-loven.

Det kan forventes at NIF vil se nærmere på hvordan de nye reglene skal følges opp, herunder at det vil bli utgitt veiledninger.  

Regnskapsplikt

Etter gjeldende NIF-lov har alle organisasjonsledd regnskapsplikt etter regnskapsloven, men små organisasjonsledd (under 5 mill. i omsetning) kan velge å utarbeide regnskap etter NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser. 

Det er ingen endring i regnskapsplikten for organisasjonsleddene med omsetning som overstiger 5 mill. Derimot er det endringer for organisasjonsleddene med omsetning under 5 mill., og som ikke har regnskapsplikt etter regnskapsloven.

Etter regnskapsloven har organisasjonsledd med mindre enn 5 mill. i omsetning regnskapsplikt  dersom sum eiendeler overstiger 20 mill. eller gjennomsnittlig antall ansatte overstiger 20, jf. rskl. § 1-2 første ledd nr. 9. NIF-loven kan ikke overstyre regnskapsloven. 

For organisasjonsleddene med omsetning under 5 mill., og som ikke har regnskapsplikt etter regnskapsloven (ref. forrige avsnitt), er det kun krav om å utarbeide en oppstilling over inntekter og kostnader. Dersom organisasjonsleddet er inndelt i flere grupper/avdelinger, skal de enkelte gruppenes/avdelingenes aktiviteter vises i regnskapet. Samtidig innføres det forenklede bokføringsregler for denne gruppen, men disse vil ikke kunne anvendes dersom organisasjonsleddet er merverdiavgiftspliktig. Organisasjonsledd med merverdiavgiftsplikt har bokføringspliktig etter bokføringsloven.

Revisjonsplikt

I dag har alle store organisasjonsledd (mer enn 5 mill. i omsetning) og små organisasjonsledd som velger å utarbeide årsregnskap etter regnskapsloven, revisjonsplikt. Små organisasjonsledd som velger å følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser skal også ha revisor, men må ikke engasjere en registrert eller statsautorisert revisor.

Etter de nye reglene er det kun organisasjonsledd med mer enn 5 mill i omsetning som har revisjonsplikt.

I lovteksten fremkommer det at organisasjonsleddet «skal engasjere revisor og følge alminnelig lovgivning for … revisjon selv om de ikke er forpliktet til det etter alminnelig lovgivning». Dette mener vi må forstås som at det er plikt til å engasjere en registrert eller statsautorisert revisor til å revidere årsregnskapet i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk.

Årsberetning

NIF har tidligere uttalt at alle organisasjonsledd som er tilsluttet NIF plikter å utarbeide årsberetning, uavhengig av størrelse. Store organisasjonsledd som ikke oppfyller definisjonen av små foretak i regnskapsloven § 1-6, plikter å utarbeide en årsberetning i samsvar med regnskapsloven § 3-3a. Øvrige organisasjonsledd står fritt til å velge innholdet i årsberetningen.

I den endrede NIF-loven er det ingen særbestemmelser om årsberetning. Fra og med regnskapsåret 2020 er det derfor kun regnskapspliktige organisasjonsledd, som ikke oppfyller definisjonen av små foretak i regnskapsloven, som plikter å utarbeide årsberetning. Når endringen trer i kraft vil årsberetningen være frivillig for de aller fleste organisasjonsledd.

Avvikende regnskapsår

Etter gjeldende NIF-lov er det anledning til å utarbeide årsregnskap med avvikende regnskapsår, forutsatt at Idrettsstyret har gitt dispensasjon. På Idrettstinget ble det vedtatt at alle organisasjonsledd må følge kalenderåret, og dispensasjonsadgangen ble opphevet.