Nytt verdsettelsessystem for fritidsboliger

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til nytt verdsettelsessystem for fritidsboliger ved formuesbeskatningen.

Publisert:

Forslaget er en oppfølging av et anmodningsvedtak fra Stortinget i forbindelse med forliket om skattereformen. i 2016.

Dagens regler for verdsettelse av fritidsboliger ved formuesbeskatningen er utdaterte og lite treffsikre. Verdiene bygger på historiske byggekostnader, med senere oppjustering med en felles prosentsats for heile landet med ulike mellomrom.

Forslaget innebærer at formuesverdien beregnes årlig etter en sjablongmodell etter de samme prinsipper som dagens modell for boligeiendommer. Modellen som er sendt på høring skal imidlertid benytte mer avansert teknologi i form av maskinlæring. Slik kan man lettere fange opp egenskaper ved fritidseiendommen som påvirker verdien.

Formålet med forslaget er at formuesfastsettelsen av fritidsboliger skal forbedres vesentlig og gi økt likebehandling av skattyterne. Dersom sjablongmodellen gir for høy verdi kan skattyteren kreve at verdien settes ned, på samme måte som for boligeiendommer.

Nivået på formuesskatten på fritidseiendom eller innrettingen av formuesskatten generelt er ikke tema for høringen. Utgangspunktet for høringen er imidlertid at omleggingen skal være om lag provenynøytral. Dette skal oppnås ved at det gis en verdsettelsesrabatt i beregnet omsetningsverdi, eventuelt kombinert med at bunnfradraget i formuesskatten justeres noe.

Det tas sikte på at et eventuelt nytt system kan bli innført fra og med inntektsåret 2024.

Høringsfristen er 7. januar 2022