Sokn i Den norske kirke bør ikke bruke kommunale regnskapsregler

Revisorforeningen er negativ til de foreslåtte regnskapsreglene og kravene til revisjon av sokn i Den norske kirke. Revisorforening støtter ikke at kommunale regnskapsregler skal brukes.

Publisert:

En drøfting av regnskapsbrukernes behov ville etter vår vurdering naturlig tatt utgangspunkt i at «medlemmene» i soknet er de samme som medlemmene i Den norske kirke. Selv om det ikke er noe eierforhold mellom disse to organene, vil nok de aller fleste se på dem som to sider av samme sak. Derfor vil nok både medlemmene og andre interessenter ønske å se regnskapene for de to gruppene sammen for å se hva det eksempelvis samlet koster å drifte disse organene. Skal dette oppnås, må soknene og Den norske kirke følge de samme regnskapsprinsipper.

I forslaget til ny forskrift er det videreført at regnskapet skal revideres av kommunerevisor, statsautorisert revisor eller registrert revisor. Utover å skulle videreføre gjeldende regler, er det ikke drøftet hvorfor man skal kunne velge andre revisorer enn de som er gitt en offentlig godkjenning i revisorloven.

Utkastet viderefører referansen til god kommunal revisjonsskikk uten noen drøftelse. Vi understreker at revisjon av regnskapene til soknene, ikke er revisjon av kommunal virksomhet. Det gir derfor ingen mening å referere til god kommunal revisjonsskikk. Vi mener det må refereres til god revisjonsskikk uten å nevne «kommunal». Dette vil gjøre det klarere for interessentene til revisors arbeid og ikke skape inntrykk av at det er noe annet enn det som er etablert som god revisjonsskikk.

Nærmere om forslaget til ny økonomiforskrift

Det er foreslått nye regler for økonomiforvaltningen i kirken etter at kirkeloven er erstattet av en lov om trossamfunn. Både regnskaps- og revisjonsbestemmelser har vært på høring.

Forslaget til ny økonomiforskrift for Den norske kirke lokalt er hjemlet i ny trossamfunnslov § 14 sjette ledd: "Regnskapsloven gjelder for regnskapet til rettssubjektet Den norske kirke og for regnskapet til soknet, med mindre departementet har fastsatt annet i forskrift." Uten vesentlig drøftelse foreslås det at forskriftsutkastet viderefører gjeldende rett når om å bruke kommunale regnskapsprinsipper for Den norske kirke lokalt. Departementet varslet dette i brev 14. oktober 2019 til Kirkerådet og KA Arbeidsgivarorganisasjon for kyrkjelege verksemder. Dette betyr at kommunale regnskapsstandarder fortsatt skal benyttes.

Om revisor og revisors arbeid sies det at «I samsvar med kommunelova § 24-2 andre leddet fastset forskriftsutkastet § 18 første leddet andre setninga at kommunerevisor, statsautorisert revisor eller registrert revisor skal gjennomføre revisjonsoppdraget i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk.»  Soknet kan etter forslaget velge annen revisor når soknets inntekter ikke er høyere enn fire ganger folketrygdens grunnbeløp.