Omvendt mor-datterfusjon

Finansdepartementet bekrefter at det ikke er krav til kapitalforhøyelse der morselskap fusjoneres inn i heleid datterselskap. Vederlaget til aksjonæren kan i sin helhet bestå av egne aksjer som datterselskapet erverver ved fusjonen.

Publisert:

Dette fremgår av en uttalelse Finansdepartementet ga til DnR den 16. mars 2015. Uttalelsen er svar på en henvendelse fra Revisorforeningen fra november 2010.

Uttalelsen gjelder to problemstillinger knyttet til skattefri fusjon:

1. Fusjon med oppskrivning av eksisterende aksjers pålydende – krav til bytteforhold

Fusjon kan skje ved oppskrivning av pålydende på eksisterende aksjer i det overtakende selskapet. I ligningspraksis er det lagt til grunn at slike transaksjoner også kan gjennomføres uten skatteplikt når eiersammensetningen i det overdragende og det overtakende selskapet er den samme. Det er videre lagt til grunn at kapitalforhøyelsen ikke må bygge på et bytteforhold i slike tilfeller, jf. BFU 17/11.

BFU 17/11 ble avgitt etter at Revisorforeningen hadde sendt sin henvendelse.

I BFU 17/11 la Skattedirektoratet til grunn at skatteposisjonene på aksjene i det overdragende selskap må omfordeles slik at skatteposisjonene på den eldste aksjen i det overdragende selskapet omfordeles på den eldste aksjen i det overtakende selskap mv., da det på denne måten opprettholdes størst mulig grad av skattemessig kontinuitet.

I en tidligere uttalelse har Skattedirektoratet lagt til grunn at det kan benyttes en enklere metode. I punkt 4 i Skattedirektoratets uttalelse av 21. januar 2002 (Utv 2002 side 600) uttalte Skattedirektoratet at kravet til skattemessig kontinuitet på aksjenivå ivaretas ved at skatteposisjonene på aksjene i det overdragende selskapet fordeles med et likt beløp på aksjene i det overtakende selskapet. DnR har overfor departementet argumentert for at denne metoden fortsatt bør kunne benyttes.

I uttalelsen av 16. mars 2015 skriver imidlertid Finansdepartementet at de ikke har merknader til de vurderingene og løsningene som legges til grunn i BFU 17/11, verken når det gjelder adgangen til skattefri fusjon og spørsmålet om videreføring av skatteposisjonene på aksjene i det overdragende selskapet.

2. Omvendt mor-datterfusjon og egne aksjer som vederlag

Kan en omvendt mor-datterfusjon gjennomføres skattefritt uten kapitalforhøyelse i datterselskapet, dersom beholdningen av egne aksjer som datterselskapet mottar som følge av fusjonen, benyttes som vederlag til aksjeeierne i morselskapet? I henvendelsen fra DnR er det forutsatt at morselskapet før fusjonen eier alle aksjene i datterselskapet og at det også har eiendeler utover aksjene i datterselskapet.

Det er ikke gitt særskilte skatteregler om utstedelse av vederlagsaksjer i forbindelse med fusjoner. Etter Finansdepartementets syn kan det ikke oppstilles et skattemessig vilkår om kapitalforhøyelse i det overtakende datterselskapet for at en omvendt mor- datterfusjon skal kunne gjennomføres skattefritt. Departementet legger til grunn at det avgjørende er at en slik fusjon gjennomføres i tråd med kravene til eierkontinuitet og skattemessig kontinuitet i skatteloven § 11-7. Dette synes også å være i tråd med ligningspraksis, jf. bla. BFU 22/09 og BFU 14/12.