Oppdatert veileder til reglene om naturalytelser

Skattedirektoratet har oppdatert veiledningen om rapportering og verdsettelse naturalytelser. Hensikten er å gjøre reglene enklere å praktisere

Publisert:

I Statsbudsjettet for 2021 ble grensen for skattefrie gaver (naturalytelser) fra arbeidsgiver økt fra 2 000 til 5 000 kroner. Samtidig ble vilkåret om at gaven må gis som en generell ordning i bedriften fjernet.

I tillegg fikk Skattedirektoratet i oppdrag å revidere Skatteetatens veiledning til reglene for naturalytelser, slik at det blir enklere og mindre ressurskrevende for arbeidsgiverne å etterleve reglene.

Den endrede veiledningen har nå kommet. Endringene knytter seg særlig til:

Rapportering av naturalytelser fra tredjepart

Hvilke rutiner som bør etableres i denne sammenheng, må vurderes på bakgrunn av de konkrete forhold i den enkelte virksomhet. I virksomheter der de ansatte sjelden mottar ytelser gjennom tredjepart, bør det være tilstrekkelig å innta arbeidstakers informasjonsplikt i arbeidsavtale og personalreglement.

Verdsettelse

Det er gitt noe mer veiledning knyttet til ytelser som er særlig krevende å verdsette. I slike tilfeller kan arbeidsgiver legge til grunn en skjønnsmessig vurdering av verdien. Skjønnet må bygge på de holdepunkter som finnes og må fastsettes på en forsvarlig måte. I noen tilfeller kan det f.eks. være aktuelt å gjøre fratrekk i en markedspris fordi varen eller tjenesten som er ytt, ikke fullt ut er sammenlignbar med produktet som selges på det åpne markedet.

Fribilletter i transportsektoren

Ansatte i transportselskap skattlegges for fribilletter fra 1. januar 2021 i den grad fordelen overstiger grensen for skattefri personalrabatt, 8 000 kroner per år. Det skattefrie beløpet kan økes til 13 000 kroner hvis reglene om personalrabatter og gaver kombineres. 

Eksisterende fribilletter, som f.eks. årskort, kan ha en høy omsetningsverdi. Arbeidsgiver og ansatte kan tilpasse billettordningene som gis til det private behovet, f.eks. til å gjelde innenfor sitt geografiske område. Videre vil det i noen tilfeller måtte gjøres et fratrekk i markedsprisen fordi frikortet ikke er identisk med en ordinær periodebillett. Arbeidsgiver er nærmest til å foreta denne verdsettelsen.