Oppgaveplikten etter rentebegrensningsreglene må begrenses

Revisorforeningen ber Skattedirektoratet lempe på oppgaveplikten slik at bare selskaper som faktisk kan bli rammet av reglene må levere skjema for rentebegrensing

Publisert:

Rentebegrensningsregelen ble endret med virkning fra og med 2019. Selv om regelen ble utvidet til også å gjelde renter til andre enn nærstående, innebar endringen at færre selskaper rammes av de nye reglene enn tidligere. Dette fordi:

For 2018 og tidligere trengte ikke selskapene å levere skjema for rentebegrensning (RF-1315) dersom netto rentekostnader var lavere enn terskelbeløpet (på 5 MNOK) og de ikke hadde avskårne renter fra tidligere år til fremføring. De fleste norske selskaper falt inn under dette unntaket.

Utvidet opplysningsplikt

Fra 2019 ble oppgaveplikten kraftig utvidet ved at alle selskap i konsern omfattes av oppgaveplikten. Det er ikke lenger unntak fra oppgaveplikten for små konsern selv om konsernets netto rentekostnader ligger under terskelbeløpet på 25 MNOK og ingen av selskapene i konsernet har renter til nærstående utenfor konsernet over 5 MNOK. Det er heller ikke et generelt unntak fra oppgaveplikten for helnorske konsern som uansett ikke får rentebegrensning.

En av Skatteetatens tiltakspakker i forbindelse med koronaviruset var å gi visse lempinger i oppgaveplikten for RF-1315 og RF-1509 for inntektsåret 2019, jf. kunngjøring 15. april 2020. Det var forutsatt at dette skulle være et midlertidig tiltak for skattemeldingen for 2019.

Revisorforeningen vil begrense oppgaveplikten

Oppgaveplikten er omfattende og etter vår mening vanskelig å begrunne for selskaper som uansett faller utenfor rentebegrensning. Skatteetaten bør ikke be om flere opplysninger enn de trenger for skattefastsettingen. Vi minner om at forenklinger for næringslivet fortsatt er et høyt politisk prioritert mål.

Revisorforeningen har derfor i brev til Skattedirektoratet argumentert for at oppgaveplikten er så byrdefull at den klart bør begrenses til selskaper som faktisk kan bli rammet av rentebegrensning. Revisorforeningen mener det bør gis følgende unntak:

  • Selskaper og konsern som har netto rentekostnader under terskelbeløpene på hhv 5 og 25 MNOK fritas fra plikten til å levre RF-1315
  • Helnorske konsern fritas fra å levere RF-1509 ved å erklære at ingen utenlandske selskaper eller faste driftssteder mv. inngår i konsernet

I det minste forventer vi at lempingen i opplysningsplikten som ble gitt i april 2020 gjøres permanent.