Oppgaveplikten for konsern etter rentebegrensningsregelen

For 2020 gjelder de samme lempinger i oppgaveplikten som ble gitt for 2019.

Publisert:

Ifølge rettledningen skal som utgangspunkt alle selskaper i konsern fylle ut og levere skjema RF-1315 - Begrensning av rentefradrag. Dette gjelder også selskaper i konsern som er unntatt fra rentebegrensning fordi netto rentekostnader ligger under terskelbeløpene (kr 25 mill. og kr 5 mill.). Også helnorske konsern og konsern som er unntatt fra plikten til å utarbeide konsernregnskap etter norske regnskapsregler skal levere skjemaet.

For inntektsåret 2019 ble det imidlertid gitt vesentlige lempinger i plikten til å levere skjemaet. Disse lempingene er videreført for 2020.

Lempingene innebærer:

Selskap mv. som inngår i norsk del av konsern kan unnlate å levere RF-1315 forutsatt at alle vilkårene nedenfor er oppfylt:

  • Konsernets netto rentekostnader er under kr 25 000 000
  • Selskapets netto rentekostnader som inngår i tabellen i post 24 er kr 5 000 000 eller lavere.
  • Det øverste foretaket i norsk del av konsernet (ved flere "grener" inn i Norge, ett av de øverste foretakene) har levert RF-1315 og fylt ut del A inkludert oversikten i post 24 over hvilke enheter som inngår i norsk del av konsernet. I denne oversikten skal sum netto rentekostnader samlet for norsk del av konsernet vises, samt netto rentekostnader spesifiseres for hvert av selskapene i den norske delen.
  • Selskapet har ikke fremførte renter fra tidligere år

Se rettledningen til post 31.

Tilleggsskjema RF-1509

Tilleggsskjema RF-1509 - Unntak for rentebegrensning skal leveres av selskap mv. i konsern som vil påberope seg unntaksregelen i skatteloven § 6-41 åttende ledd for å unngå rentebegrensing. Dette er bare aktuelt for konsern som får beregnet rentebegrensning i skjema RF-1315.

Helnorske konsern vil uansett omfattes av unntaksregelen og trenger bare å fylle ut del I av skjema RF-1509 og i post 155 erklære at konsernet er helnorsk. Det er kun ett foretak i konsernet som må fylle ut post 160 der det gis fullstendige opplysninger om enhetene som inngår i konsernet. Se ellers rettledningen pkt. 1.4.