Opplysninger om skattepakker

Et utvalg har levert forslag til Finansministeren om opplysningsplikt for skattepakker. Utvalget har også vurdert skatterådgivernes taushetsplikt og opplysningsplikt overfor Skatteetaten.

Publisert:

Utredningen (NOU 2019: 15) inneholder en gjennomgang av hvilke opplysningsplikter og taushetsplikter de ulike skatterådgivere har, herunder en grundig vurdering av advokaters taushetsplikt. Utredningens vurderinger og forslag er i stor grad basert på Skatteetaten beskrivelse av informasjonsbehovet. Dette behovet anses i en viss utrekning å være dekket under gjeldende rett. Utvalgets gir anbefalinger om hvordan ytterligere informasjonsbehov kan ivaretas. 

Utvalget foreslår at det innføres en opplysningsplikt om skattearrangement (skattepakker m.m.) for skatterådgivere (advokater, revisorer, regnskapsførere, banker med flere) og kunder som i stor grad samsvarer med EUs direktiv. Dette skal gjennomføre anbefalingene i OECD/G20s BEPS-prosjekt (Base Erosion and Profit Shifting) tiltak 12 om opplysningsplikt for skatterådgivere og kunder om aggressiv skatteplanlegging. Utvalget har sett særlig hen til EUs rådsdirektiv 2018/822/EU («DAC 6») som inneholder EUs oppfølging av BEPS-prosjektets tiltak 12.

Utvalget anbefaler at det innføres opplysningsplikt om skattearrangement som utgjør risiko for aggressiv skatteplanlegging. Utvalget foreslår at det innføres opplysningsplikt om skattearrangement med nærmere angitte kjennetegn, og bygger i stor grad på EUs DAC 6, men med tilpasninger til norske forhold. Forslaget gjelder i utgangspunktet både innenlandske og grenseoverskridende skattearrangement. 

Utredningen blir sendt på høring i august 2019.