Nytt forslag om organisering, regnskap og revisjon i private barnehager

Kunnskapsdepartementet har lagt frem et revidert forslag om krav til organisering, regnskap og revisjon for private barnehager. Bakgrunnen er behov for bedre kontroll med bruken av tilskudd og foreldrebetalinger.

Publisert:

Modifisert forslag

I en høring våren 2019 foreslo departementet å innføre krav om at hver barnehage skal være organisert i et selvstendig rettssubjekt med regnskaps- og revisjonsplikt. Samtidig ble det foreslått et forbud mot å drive annen virksomhet sammen med barnehagen. Revisorforeningen ga i høringen uttrykk for at dette ville gi betydelig bedre innsyn i og kontroll med bruken av tilskudd og foreldrebetaling, men at en slik endring må bygge på en vurdering av nytte og kostnader. 

I 2019-høringen ga flere høringsinstanser uttrykk for at de administrative kostnadene med å drive hver barnehage i egne rettsubjekter ville bli uforholdsmessig høye. Departementet har derfor gått bort fra at hver barnehage må skilles ut i et eget rettssubjekt, og går i stedet inn for et regnskapsmessig skille mellom barnehager som drives i samme rettssubjekt. Forslaget bygger på eksterne rapporter som konkluderer med at tilstrekkelig kontroll kan oppnås på denne måten. 

Forbud mot annen virksomhet

Departementet foreslår fortsatt et forbud mot å drive eller eie annen virksomhet enn godkjent barnehagedrift i samme rettssubjekt som det drives barnehagevirksomhet, men med mulighet til å fastsette forskrifter som tillater annen virksomhet. Forskriftene kan også regulere hvordan barnehagen skal bruke overskudd fra slik tilleggsvirksomhet. Det forutsettes at tilleggsvirksomhet skal ligge tett opp til barnehagedriften, og kun utgjøre en mindre del av den samlede virksomheten.

Regnskap og revisjon

Det foreslås nærmere krav til regnskap, revisjon og rapportering i en ny økonomiforskrift til barnehageloven.

Høringsfristen er 1. oktober 2021. Har du innspill som du synes at vi bør ta med oss i høringen, kan du sende en e-post til:

Espen

Knudsen

Fagsjef rammebetingelser
413 23 438 ek@revisorforeningen.no