Oversettelse av ISA 315 (revidert 2019) er publisert

Ny ISA 315 (revidert 2019) «Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon» trer i kraft for årsregnskap som begynner 15. desember 2021. Den er vesentlig omarbeidet fra tidligere standard og medfører endringer for revisjonen.

Publisert:

Endringer

Nedenfor er en oversikt over de viktigste endringene:

Fem nye faktorer til risikovurderingen

Følgende faktorer må tas hensyn til ved risikovurderingen: kompleksitet, subjektivitet, endring, usikkerhet og eksponering for feilinformasjon som følge av manglende objektivitet hos ledelsen.

Iboende risikofaktorer 

Iboende risikofaktorer er særtrekk ved forhold og hendelser som kan påvirke muligheten for at en påstand inneholder feilinformasjon, før kontroller tas i betraktning.

Risikovurdering 

ISA 315 (revidert) krever en separat vurdering av iboende risiko og kontrollrisiko.

Øvrige endringer 

Det foretas endringer i blant mye rundt forståelse av IT og «Generelle IT-kontroller». Økt fokus på enhetens kontroller og spesielt de som er relevante for revisjonen. Standarden har en innebygd «Skalering» for mindre enheter og er inkludert i de enkelte punkter der det er relevant.

Om publiseringen

Begge versjoner av standardene er tilgjengelig på våre nettsider inntil videre.