Finanstilsynet innfører plikt til å ha en oppdatert oversikt over avtaler om utkontraktering

En samlet oversikt anses nødvendig for å drive forsvarlig. Oversikten skal også gi bedre grunnlag for tilsyn.

Publisert:

Nye regler gjelder fra 1. januar 2022

Ny forskrift om om meldeplikt ved utkontraktering av virksomhet mv. trer i kraft fra 1. januar 2022

Avtaler som skal med i oversikten

Oversikten skal inkludere alle avtaler om utkontrakteriong av virksomhet. I oversikten må du blant annet ha med

  • avtaler om skybaserte IKT-tjenester (SaaS) og datalagring
  • avtale med et annet revisjonsforetak om å utføre oppdragskontroll eller sykliske inspeksjoner
  • avtale med et annet revisjonsforetak om å bistå med kapasitet ved behov

Finanstilsynets omtaler dette i sin veiledning om utkontraktering.

Opplysninger om den enkelte avtalen

Oversikten skal inneholde følgende opplysninger om den enkelte avtalen:

  • navn og organisasjonsnummer på oppdragstaker
  • opplysninger om virksomheten/oppgavene som utkontrakteres
  • opplysninger om oppdragstaker driver virksomhet i Norge, via norsk selskap, norsk filial av utenlandsk selskap eller via grensekryssende virksomhet. Dersom oppdragstaker er etablert i utlandet bes det opplyst hvilket land foretakets hovedkontor er etablert i
  • navn og organisasjonsnummer på underleverandører som oppdragstaker bruker ved utførelse av oppgaver på vegne av foretaket. Dersom underleverandør er etablert i utlandet bes det opplyst hvilket land
  • avtalens oppstarts- og opphørsdato, herunder opplysninger om rullerende avtaleperiode
  • hvordan foretaket vil følge opp sitt ansvar for den utkontrakterte virksomheten, samt foretakets risikovurdering av utkontrakteringen

Unntatt fra krav om meldeplikt

Revisjonsforetak skal ha en oversikt som nevnt ovenfor, men skal ikke, slik som banker mv, melde inn viktige utkontrakteringsavtaler til Finanstilsynet.