Finanstilsynet vil innføre plikt til å ha en oppdatert oversikt over utkontrakteringsavtaler

En slik oversikt anses nødvendig for å drive forsvarlig. Oversikten skal også gi bedre grunnlag for tilsyn.

Publisert:

Plikten til å ha en oppdatert oversikt, skal gjelde for revisjonsforetak og alle andre foretak som er under tilsyn av Finanstilsynet. Revisjonsforetak skal fortsatt være unntatt fra plikten til å melde inn utkontrakteringsavtaler til Finanstilsynet. 

Finanstilsynet går i sitt høringsforslag inn for at oversikten skal inneholde følgende opplysninger:

  • navn og organisasjonsnummer på oppdragstaker
  • opplysninger om virksomheten/oppgavene som utkontrakteres
  • opplysninger om oppdragstaker driver virksomhet i Norge, via norsk selskap, norsk filial av utenlandsk selskap eller via grensekryssende virksomhet. Dersom oppdragstaker er etablert i utlandet bes det opplyst hvilket land foretakets hovedkontor er etablert i
  • navn og organisasjonsnummer på underleverandører som oppdragstaker bruker ved utførelse av oppgaver på vegne av foretaket. Dersom underleverandør er etablert i utlandet bes det opplyst hvilket land
  • avtalens oppstarts- og opphørsdato, herunder opplysninger om rullerende avtaleperiode
  • hvordan foretaket vil følge opp sitt ansvar for den utkontrakterte virksomheten, samt foretakets risikovurdering av utkontrakteringen