Presiseringer i Skatte-ABC

Fra «Meldingen om skattefastsettingen for inntektsåret 2016», som Skattedirektoratet publiserte 21. februar 2017, er det grunn til å trekke frem enkelte punkter.

Publisert:

Privat bruk av bil - det år hvor elektronisk kjørebok anskaffes

Ved beregning av skattepliktig fordel for privat bruk av varebil klasse 2 eller lastebil med tillatt totalvekt mindre enn 7 501 kg, kan skattyter velge en individuell verdsetting, men det forutsetter bruk av elektronisk kjørebok. Av Skatte-ABC 2016/2017 side 200 pkt. 3.3 fremgår at arbeidsgiver og arbeidstaker er bundet av valgt metode for verdsetting for hele inntektsåret. Det fremgår videre at det ikke er anledning til å kombinere sjablongmodell og individuell verdsetting for samme bil innenfor inntektsåret. 

I meldingen er det presisert at det gjelder et unntak der elektronisk kjørebok anskaffes og tas i bruk i løpet av inntektsåret. I slike tilfeller vil individuell verdsetting kunne gjøres fra og med den første hele måneden slik kjørebok brukes.

Leietakers vedlikehold

Der leietaker påtar seg å bekoste omfattende vedlikeholdsarbeider som bringer leieobjektet tilbake i vesentlig bedre stand enn det var da det ble overtatt av leietaker, er det å anse som tilleggshusleie. Leietaker må i et slikt tilfelle fordele og fradragsføre kostnadene over leieperioden.

Utleier må inntektsføre tilsvarende beløp over leieperioden. Utleier vil også ha fradragsrett for vedlikeholdskostnadene som vedkommende på denne måten har blitt tilordnet. I Skatte-ABC 2016/17 side 1429 pkt. 9.2.2 er det lagt til grunn at tidfestingen av vedlikeholdskostnadene hos utleier skal fordeles over leieperioden. 

I meldingen fremgår det at Skattedirektoratet har vurdert dette på nytt og kommet til at vedlikeholdskostnadene kan fradragsføres hos utleier i det året arbeidet utføres som om utleier selv hadde dekket kostnadene.