Foreslåtte endringer for små og øvrige foretak

Finansdepartementet foreslår å oppheve enkelte noteopplysninger for små foretak. Videre foreslås enkelte andre endringer i regnskapsloven som også vil gjelde for øvrige foretak.

Publisert:

Se også egen artikkel som omtaler endringer i bestemmelsene for store foretak om samfunnsansvar og foretaksstyring.

I proposisjon 66 LS (2020-2021) foreslår Finansdepartementet enkelte endringer i regnskapsloven av relevans for små og øvrige foretak. 

 Oppstillingsplaner og vurderingsregler

 • Distribusjonsutgifter skal ikke inngår i anskaffelseskost ved tilvirkning. Dette presiseres i regnskapsloven § 5-4 annet ledd.
 • Det er unntak fra konsernregnskapsplikt dersom samtlige av foretakets datterforetak kan utelates fra konsolidering etter § 3-8.
 • Et datterselskap kan utelates fra konsolidering hvis det er særlig vanskelig og uforholdsmessig kostbart å hente inn informasjon om datterselskapet innen en rimelig frist, eller det foreligger alvorlige og langvarige begrensninger som i vesentlig grad er til hinder for morforetakets utøvelse av sine rettigheter.
 • Det er mulig å tilføye delsummer som ikke inngår i lovens oppstillingsplaner.
 • Ekstraordinære poster fjernes fra oppstillingsplanene for resultatregnskap.
 • Dersom den økonomiske levetiden for goodwill ikke kan anslås pålitelig, skal goodwill avskrives over maksimalt ti år. Nedskriving av goodwill skal ikke reverseres.
 • Det skal skilles mellom utgifter til egen forskning (som alltid skal kostnadsføres) og utgifter til egen utvikling (som kan kostnadsføres). Dersom den økonomiske levetiden for balanseførte utviklingsutgifter ikke kan anslås pålitelig, skal balanseførte utviklingsutgifter avskrives over maksimalt ti år. I oppstillingsplanen for balansen endres «Forsking og utvikling» til «Utvikling».

Endringer knyttet til noteopplysninger

 • Det presiseres at en opplysning er vesentlig dersom utelatelsen eller feil i slike opplysninger med rimelighet kan forventes å påvirke beslutninger som brukere tar på grunnlag av foretakets årsregnskap. Enkeltposters vesentlighet skal vurderes i sammenheng med andre tilsvarende poster. 
 • Noteopplysninger for poster i balanse og resultatregnskap skal ha samme rekkefølge som postene i oppstillingen for balanse og resultatregnskap. Bestemmelsen gjelder også for små foretak.
 • Tilføyelser i notekravene for foretak som ikke er små:
  • Det skal opplyses om bruttobeløp for eiendeler og forpliktelser eller inntekter og kostnader som er presentert netto i balanse- eller resultatoppstilling. Departementet mener at bestemmelsen også skal gjelde for små foretak, men det forutsetter at §§ 7-35 – 7-46 utvides med en slik bestemmelse.
  • Det skal opplyses om arten og den økonomiske virkningen av vesentlige hendelser som har inntruffet etter balansedagen, og som ikke er regnskapsført i resultatregnskap eller balanse. 

Lettelser i notekravene for små foretak

Direktivet begrenser hvilke noteopplysninger som kan kreves av små foretak. Derfor oppheves enkelte notekrav for små foretak:

 • Virkning av endring i regnskapsprinsipp, feil i tidligere årsregnskap og korrigering av slike feil, samt omklassifiseringer.
 • Regnskapsvalutaen og omregningskursen dersom årsregnskapet presenteres i en annen valuta enn regnskapsvalutaen.
 • Konsernforhold og om tilknyttede selskaper (enkelte deler av bestemmelsen)
 • Anskaffelseskost for finansielle instrumenter og varederivater som er vurdert til virkelig verdi etter regnskapsloven § 5-8
 • Spesifikasjon av driftskostnadene som ikke er spesifisert etter sin art i resultatregnskapet
 • Endring i avskrivningsplan
 • Forskning og utvikling
 • Hvilke forpliktelser som er dekket av andre avsetninger for forpliktelser, jf. regnskapsloven § 6-2 D I nr. 3
 • Aksjekapitalen, eiere mv. (§ 7-42 første til tredje ledd)
 • Obligatorisk tjenestepensjon
 • Ytelser til ledende personer
 • Lån eller sikkerhetsstillelse til fordel for daglig leder og leder av styret delvis - tilpasses bestemmelsen i direktivet