Ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

Finansdepartementet foreslår en ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Forslaget innebærer i stor grad en videreføring av gjeldende rett, men også en innstramming av reglene på sentrale punkter.

Publisert: Selskapsrett Revisjon

De sentrale byggesteinene i anti-hvitvaskingsregimet videreføres, slik som:

  • Regler om kundetiltak (tidligere «kundekontroll»)
  • Lagring av opplysninger og dokumenter
  • Undersøkelses- og rapporteringsplikten

I tillegg er det en rekke tilliggende regler av betydning, slik som regler som stiller krav om utarbeidelse av rutiner, internkontroll og opplæring av ansatte.

Det foreslås en særskilt bestemmelse om identifisering av reelle rettighetshavere. Målet er å tydeliggjøre for rapporteringspliktige hva de er forventet å skulle innhente av informasjon som ledd i gjennomføringen av kundetiltak. Departementet foreslår også å tydeliggjøre plikten til å forstå kundens eierskaps- og kontrollstruktur. På bakgrunn av høringen har departement funnet det nødvendig å redegjøre nærmere for definisjonen av «reell rettighetshaver», se kapittel 5.4.6.4. Departementets mener det er behov for å gi nærmere regler i forskrift om identifisering av reelle rettighetshavere i juridiske personer.

Hvitvaskingslovutvalget har også foreslått en særskilt lov om opprettelse av et register over reelle rettighetshavere. Dette forslaget vil følges opp av departementet i en senere proposisjon til Stortinget.

Reglene om undersøkelse og rapportering endres og vil medføre en utvidelse. Terskelen for undersøkelsesplikt omformuleres for bedre å reflektere forventningen til når undersøkelser skal iverksettes. Det er ikke lenger bare «transaksjoner» som skal utløse undersøkelsesplikt. Undersøkelser skal iverksettes så lenge det foreligger forhold som kan indikere at midler har tilknytning til hvitvasking eller terrorfinansiering.

Departementet foreslår å videreføre gjeldende reaksjonsformer som pålegg og tvangsmulkt og at tilsynsmyndighetene kan ilegge overtredelsesgebyr for brudd på særskilte bestemmelser i hvitvaskingsloven. Straffehjemmelen for brudd på hvitvaskingsloven foreslås videreført med en utvidelse av rammen for det straffbare til reglene om løpende oppfølging samt brudd på forbudet mot å avsløre undersøkelser, rapportering og etterforskning.