Ramme Eiendom skal avgjøres i Høyesterett

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 12. mai 2022 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 13. januar 2022 skal behandles i Høyesterett.

Publisert:

Saken gjelder det skatterettslige virksomhetsbegrepet, og særlig om krav til overskuddsevne.

Selskapet er hittil nektet skatte- og mva fradrag for kostnader knyttet til et museums- og hotellprosjekt. Det er lagt til grunn at aktiviteten ikke oppfyller kravene til å utgjøre en virksomhet og da særlig på grunn av manglende evne til å gå med overskudd. 

Se vår omtale av Lagmannsrettsdommen:

https://revisorforeningen.no/fag/nyheter/ny-dom-om-naringsbegrepet/