Rapport fra tematilsyn - revisjon av betalingsforetak som yter tjenester med pengeoverføringer til utlandet

Finanstilsynet har konkludert med brudd på revisorloven for revisjonsutførelsen i alle de seks revisjonsforetakene som ble kontrollert, og har vurdert at flere av bruddene er grove.

Publisert:

Finanstilsynet har utført tematilsyn av alle de seks revisjonsforetakene som ved oppstartstidspunktet for tematilsynet var valgt revisor for betalingsforetak som yter pengeoverføringstjenester til utlandet. Tematilsynet omfattet revisjonen av regnskapsåret 2019 for til sammen ti betalingsforetak.

Finanstilsynet har konkludert med brudd på revisors plikter når det gjelder aksept av oppdrag, planlegging og gjennomføringen av revisjonen. Eksempler på dette var:

  • manglende oppfølging av forhold opplyst av tidligere revisor før aksept av oppdrag
  • mangelfull oppfølging av særskilte risikoer identifisert under revisjonen
  • mangelfull forståelse av virksomheten og de regler den er underlagt
  • manglende kommunikasjon med styret
  • manglende rapportering til finanstilsynet i samsvar med finanstilsynsloven § 3a

I 2019 og 2020 fikk flere betalingsforetak varsel om tilbakekall av tillatelsen. Dette var grunnlaget for at det ble gjennomført et tematilsyn mot betalingsforetakenes revisorer. Tilsynet omfattet revisors oppmerksomhet på særlovgivningen som gjelder for betalingsforetakene.