Rapport om regnskapsskille mellom private barnehager i samme konsern

Kunnskapsdepartementet har tatt i mot en rapport om hvordan en kan gjøre et skille i regnskapet mellom private barnehager i et konsern, uten at hver barnehage trenger å være selvstendige rettssubjekter.

Publisert:

I 2019 sendte regjeringen på høring et forslag om at private barnehager skal være selvstendige rettssubjekter. Flertallet av høringsinstansene støttet forslaget, men noen større høringsinstanser var mot. Derfor utlyste departementet et oppdrag som skulle belyse alternativer til forslaget om at barnehagene skal være egne rettssubjekter.

Det resulterte i BDOs Rapport om alternativ til eget rettssubjekt. I rapporten presenterte og vurderte BDO et alternativ om å stille krav til skille mellom barnehager i regnskapet, uten at de blir pålagt å væra egne rettssubjekter.

Denne nye rapporten utdyper og konkretiserer dette alternativet.

I rapporten setter BDO opp en konkret modell for regnskapsskille. Modellen spesifiserer krav til regnskapsrapportering med skille mellom barnehagene og krav til hvordan regnskapsføringen skal gjennomføres. Videre gir rapporten en vurdering av alternativet om skille i regnskapet mellom barnehagene opp mot alternativet der barnehagene er egne rettssubjekter.

Den samlede vurderingen fra BDO er at de to alternativene oppfyller myndighetenes behov for tilsyn og kontroll omtrent like godt. Det pekes likevel på noen forskjeller, blant annet at barnehager innenfor samme rettssubjekt vil være solidarisk ansvarlige for hverandre. En barnehage kan derfor måtte dekke tap oppstått i en annen barnehage. På den andre siden vil barnehager som er selvstendige rettssubjekter, kunne slås konkurs.

Kunnskapsdepartementet vil sammen med Utdanningsdirektoratet vurdere om forslaget fra BDO vil være et godt alternativ til å innføre et krav om eget rettssubjekt som ble foreslått av departementet i høringen våren 2019.