Rapport om revisjon av foretak av allmenn interesse

Finanstilsynet har som ledd i tilsynet med revisjonsselskapene innhentet informasjon om revisjonen av årsregnskapene til alle foretak av allmenn interesse. Det var 9 revisjonsselskaper som reviderte foretak av allmenn interesse i 2021, en nedgang fra 10 revisjonsselskaper i 2020.

Publisert:

Rapporten fra Finanstilsynet viser ingen store endringer på de områder som omtales, men krav som følge av ny revisorlov har betydning for enkelte områder. Det var 426 revisjonsoppdrag for foretak av allmenn interesse i 2021 mot 421 i 2020.

Andelen av normalberetninger var 96 % som er en økning fra 94 % i 2020, mens omfanget av presiseringer er tilsvarende redusert. For 2021 var det krav om å gi en beskrivelse i revisjonsberetningen av sentrale forhold i revisjonen for alle selskaper av allmenn interesse. For 404 av oppdragene var det gitt en slik beskrivelse, for 16 oppdrag var det omtalt at det var vurdert å ikke foreligge noen sentrale forhold, mens det for 6 oppdrag ikke var gitt noen beskrivelse som oppfyller kravene i revisorloven.

Gjennomsnittlig revisjonshonorar på disse oppdragene økte fra 1 882 000 i 2020 til kr 2 235 000 i 2021. Andelen revisjonshonorar som andel av samlet honorar har økt noe fra 2020 til 2021.

Rapporten inneholder enkelte andre observasjoner av interesse:

  • Gjennomsnittlig andel timer utført av oppdragsansvarlig revisor i de fem største revisjonsselskapene varierer mellom 7 % og 14 %.
  • Gjennomsnittlig brukt timetall for oppdragskontrollør er 17 timer, med en variasjon mellom 10 timer og 30 timer for de fem største revisjonsselskapene.
  • Fastsettelse av vesentlighetsgrense i bank foretas i hovedsak basert på egenkapital, men det er store variasjoner mellom revisjonsselskapene med hensyn til hvilken prosentsats de tar utgangspunkt i.
  • Andelen av selskaper hvor det er sendt nummererte brev er redusert fra 26 % i 2020 til 17 % i 2021.
  • Andelen av oppdrag hvor det er gjennomført konsultasjoner har økt fra 47 % i 2019 og 2020 til 61 % i 2021.
  • For noen oppdrag hvor det har vært skifte av revisjonsselskap i 2020 eller 2021 har det vært betydelige endringer av vesentlighetsgrensen samt angrepsvinkelen for revisjon av inntekter.