Rapport om skatte- og avgiftsmessige forhold for delingsøkonomien

Skattedirektoratet har overlevert en rapport til Finansdepartementet som gjennomgår skatte- og avgiftsmessige sider av delingsøkonomien.

Publisert: Skatt

Skatteetaten fikk våren 2016 i oppdrag av Finansdepartementet, å vurdere skatte- og avgiftsmessige sider ved delingsøkonomien. Skatteetaten har gjennom arbeid med rapporten hatt kontakt med andre nordiske og noen europeiske land. Etaten har også hatt dialog med aktører og deres representanter.

Finansdepartementet vil gjennomgå rapporten og forberede en oppfølgning overfor direktoratet om mulige regelendringer. Finansdepartementet vil også se dette i sammenheng med delingsøkonomi-utvalgets rapport. Dette utvalget, ledet av Tommy Staahl Gabrielsen, har frist for å levere sin innstilling 6. februar 2017.

Skatteetatens anbefalinger

Skatteetaten foreslår enkelte tiltak for å forenkle og forbedre beskatningen av delingsøkonomien. Forslagene inkluderer utarbeidelse av tydeligere grenser for hva som er skattefritt og hva som er næringsvirksomhet.

Skatteetaten anbefaler også at delingsøkonomiselskaper, som for eksempel formidlere av overnattings- og oppdragstjenester, blir pålagt å innrapportere inntektsopplysninger direkte til Skatteetaten.

Internasjonalt samarbeid

Den voksende delingsøkonomien er en internasjonal utfordring. Skatteetaten samarbeider derfor tett med andre skatteadministrasjoner for å følge deres oppfatning av situasjonen og hvilke tiltak de vurderer. Storbritannia har for eksempel allerede vedtatt en lov som kan gi rapporteringsplikt for formidlingsselskaper.

Tydeligere grenseoppganger for hva som er virksomhet

Skatteetaten ønsker å forenkle regelverket ved å lage en oppskrift på hva som regnes som virksomhet. En mulighet er å innføre faste beløpsgrenser, for eksempel slik at regelverket sammenfaller med reglene for registreringsplikten i merverdiavgiftsregisteret. I dag er den grensen 50 000 kr i omsetning på 12 måneder. På noen områder kan det være aktuelt å innføre mer sjablongmessige regler slik at antall oppdrag eller ytelser blir avgjørende.

Skatt på utleie av bolig?

Skatteetaten anbefaler å vurdere endring av regelverket for utleie av bolig. I dag er det et vidt skattefritak for utleie i egen bolig, men reglene er i hovedsak beregnet på langtidsutleie og ikke tilpasset den nye delingsøkonomien med mye kortidsutleie.

Skatteetaten ønsker å se nærmere på om dagens skattefritak er hensiktsmessig og tilpasset samfunnsutviklingen. For å forenkle ønsker etaten å vurdere om det i større grad bør skilles mellom forskjellige utleiesituasjoner, og om det er mulighet for mer standardiserte fradragsregler.