Rapporter om bærekraft fra EUs ekspertgruppe

EUs ekspertgruppe for finansiering av bærekraftig vekst la 18. juni 2019 fram tre rapporter. Arbeidet har sammenheng med målet om å begrense den globale oppvarmingen til godt under 2 grader celsius innen 2030.

Publisert:

Bakgrunnen for EU-kommisjonens handlingsplan er Paris-avtalen og FNs 2030-agenda for bærekraftig utvikling, som blant annet inneholder de 17 bærekraftsmålene

Som en del av oppfølgingen av handlingsplanen ble det satt ned en ekspertgruppen for finansiering av bærekraftig vekst. Det finansielle systemet spiller en sentral rolle når det kommer til klimaendringer og forbruk av ressurser. Ekspertgruppen la 18. juni 2019 fram tre rapporter om bærekraft.

1. Rapport om screeningkriterier for økonomiske aktiviteter som bidrar til å begrense klimaendringer (åpnes for høringskommentarer i begynnelse av juli 2019)

2. Foreløpig rapport om minstekrav til nye referanseverdier for bærekraft (høringsfrist 31. juli 2019)

3. Rapport med forslag om en EU-standard for grønne obligasjoner.

Finansdepartementet oppfordrer norske interessenter til å avgi høringssvar til de to førstnevnte rapportene.