Regelendringer fra 1. juli 2019

Finansdepartementet har gitt en oversikt over regelendringer fra 1. juli 2019 på sitt ansvarsområde.

Publisert:

I oversikten omtales følgende regelendringer:

 • Fritak for engangsavgift for motorvogner som er eldre enn 20 år
 • Lavere engangsavgift for motorsykler
 • Redusert alkoholavgift for sider og lignende fra små bryggerier
 • Merverdiavgiftsfritak for elektroniske publikasjoner
 • Særregel for verdsettelse av personalforsikringer (arbeidsgivers kostpris)
 • Ikrafttredelse av nye regler for personalbilletter i persontransportnæringen (1. januar 2020)
 • Adgang for Skatteetaten og Tolletaten til å bruke personopplysninger ved utvikling og testing av it-systemer
 • Endring i reglene om lempning av krav som innkreves av Skatteetaten
 • Bevissikring i skattesaker
 • Rentekompensasjon ved refusjon av engangsavgift ved eksport
 • Forsinkelsesrenten fra 1. juli 2019 (9,25 prosent)
 • Nye prospektregler i verdipapirhandelloven
 • Forskrift om Etikkrådets behandling av personopplysninger