Regelverksendringer fra 1. januar 2020

Finansdepartementet har kommet med sin tradisjonelle oversikt over viktige regelendringer fra 2020 på sitt ansvarsområde

Publisert:

Oversikten er delt inn i hovedområdene skatt, avgift og annet. Regelverksendringer på følgende områder er omtalt:

Skatt

 • Skattesatser 2020
 • Lovfesting av omgåelsesregelen
 • Avskrivninger for kostnader til etablering av fruktfelt og bærfelt
 • Eiendomsskatt ved kommunesammenslåing
 • Formuesskatt
 • Jordbruksfradrag
 • Redusert maksimal eiendomsskattesats og redusert eiendomsskattegrunnlag for bolig- og fritidseiendom
 • Rentebegrensningsreglene
 • Skattefunn
 • Avvikling av kringkastingsavgiften
 • Opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap
 • Arbeidsgivers dekning av pendleres besøksreiser med fly innenfor EØS
 • Begrensning av kildeskatt på pensjon mv.
 • Oppheve skatteplikt og fradragsrett for underholdsbidrag mv.
 • Fastsettelse av forskuddssatser og satser i takseringsforskriften
 • Endringer i reglene om ektefellebeskatning og skattemessig bosted
 • Regelendringer som følge av sammenslåing av fylkene Troms og Finnmark
 • Opplysningsplikt for formidlingsselskap
 • Standardisert digitalt format for skattemeldingen

Avgift

 • Avgiftssatser 2020
 • Avvikling av 350-kronersgrensen
 • Særavgiftsfritak ved utdeling på veldedig grunnlag
 • Veibruksavgift på naturgass
 • CO2-avgift på mineralske produkter brukt i fiske og fangst i nære farvann
 • CO2-avgift på mineralske produkter brukt i kjemisk reduksjon mv.
 • Ny metode for måling av CO2-utslipp ved fastsettelse av engangsavgift for motorvogner
 • Harmonisering av reglene for beregning av engangsavgift ved opphør av fritaksgrunn
 • Avvikling av ordning med avgiftsmessig nedskriving av vektårsavgift

Annet

 • Ny sentralbanklov
 • Rådet for Statistisk Sentralbyrå
 • Forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig (boliglånsforskriften)
 • Ny verdipapirsentrallov