Regelverksendringer fra 1. januar 2021

Tradisjonen tro har Finansdepartementet utarbeidet en oversikt over viktige regelendringer fra 1. januar 2021 på sitt ansvarsområde.

Publisert:

Skatte-, avgifts- og tollvedtakene for 2021 ble vedtatt av Stortinget 15. desember 2020. Lovvedtakene skal etter planen sanksjoneres i statsråd mandag 21. desember 2020.

Av skatt- og avgiftsendringer kan nevnes:

Skatt

Skattesatser 2021

Se oversikt på Finansdepartementets hjemmeside

Formuesskatt

Verdsettelsesrabatten på aksjer og driftsmidler mv. (herunder næringseiendom) økes fra 35 til 45 prosent fra og med inntektsåret 2021. Det er også endringer i regelverket som gjelder bruk av den såkalte sikkerhetsventilen.

Skattlegging av renteinntekter på lån fra personlig skattyter til selskaper mv.

Inntektene oppjusteres med samme faktor som utbytte (1,44).

Reindriftsfradrag

Reindriftsfradraget økes fra 63 500 kroner til 90 000 kroner, og det maksimale fradraget fra 166 400 kroner til 190 400 kroner.

Eiendomsskatt

Maksimal eiendomsskattesats for bolig- og fritidseiendom reduseres fra fem til fire promille.

Skattefri fordel ved ansattes kjøp av aksjer mv. i arbeidsgiverselskapet

Rabatten økes til inntil 25 pst. og skattefri fordel til 7 500 kroner.

Tidsavgrenset unntak fra reglene om begrenset skatteplikt

Det er vedtatt å innføre et tidsavgrenset unntak fra reglene om begrenset skatteplikt for tilfeller der ansatte har hjemmekontor i Norge som følge av Covid-19-pandemien.

Kildeskatt på renter og royalty mv.

Det er vedtatt å innføre 15 pst. kildeskatt på renter, royalty og leiebetalinger for visse fysiske eiendeler betalt til nærstående i lavskattland. Ikrafttredelse fra 1. juli 2021 for renter og royalty, og fra 1. oktober 2021 for leiebetalinger.

Naturalytelser

Beløpsgrensen for årlige, skattefrie gaver i arbeidsforholdet økes fra 2 000 kroner til 5 000 kroner. Samtidig fjernes vilkåret om at gaven må gis som en generell ordning i bedriften. Det innføres videre skattefritak for influensavaksine og framtidige pandemivaksiner finansiert av arbeidsgiver.

Boligsparing for ungdom (BSU)

Personer som eier bolig, får ikke fradrag for BSU og maksimalt årlige sparebeløp økes til 27 500 kroner.

Minstefradrag

Satsen i minstefradraget i lønn økes fra 45 til 46 pst, mens satsen for pensjonsinntekt økes fra 31 til 32 pst.

Reisefradragets bunnbeløp

Bunnbeløpet i reisefradraget økes fra 23 100 kroner til 23 900 kroner.

Vannkraft – grunnrenteskatt

Det er vedtatt at kraftforetak kan utgiftsføre nye investeringskostnader i grunnrenteskatten i samme år som investeringen gjøres.

Trygdeavgift - frikortgrensen

Den nedre grensen for å betale trygdeavgift økes fra 54 650 kroner til 59 650 kroner. Det vil øke frikortgrensen fra 55 000 kroner i 2020 til 60 000 kroner i 2021.

 

Merverdiavgift

Avgiftssatser

Se oversikt på Finansdepartementets hjemmeside

Alternativ behandling – merverdiavgift

Unntaket fra merverdiavgift for alternativ behandling avvikles. Dette innebærer avgiftsplikt på omsetning og formidling av alternativ behandling fra 1. januar 2021. Endringen får imidlertid ikke virkning for omsetning og formidling av osteopati og naprapati før 1. juli 2021, og for akupunktur fra 1. oktober 2021.

Kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling – merverdiavgiftsplikt

Det er vedtatt å innføre merverdiavgift på kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling som ikke er medisinsk begrunnet fra 1. januar 2021.

Videreføring av lav merverdiavgiftssats

Det er vedtatt å videreføre lav merverdiavgiftssats på 6 pst. til og med 30. juni 2021. Fra 1. juli 2021 er satsen 12 pst.

Endret tidfesting av merverdiavgift ved bygge- og anleggsvirksomhet og verftsindustri

Det er vedtatt å åpne for at entreprenørene kan vente med å fakturere sine krav til arbeidet er fullført. Det vil gi en tilsvarende utsettelse av tidfestingen av merverdiavgift, og vil bidra til å redusere entreprenørenes likviditetsbelastning ved omtvistede krav.

 

Særavgifter

I tillegg er det vedtatt en rekke endringer i regelverket for særavgifter som ikke omtales her.

 

Skatteforvaltning

Forskuddsskatt for personlige skattytere

Andre og fjerde termin forfaller til betaling en måned senere enn i dag.

Obligatorisk tjenestepensjon

Skatteetaten kan dele inntektsopplysninger med pensjonsleverandører i arbeidet med obligatorisk tjenestepensjon. Foretak må rapportere i a-meldingen hvilken pensjonsleverandør de har inngått avtale med.

Rapporteringsplikt for tildeling av opsjoner 

Det innføres opplysningsplikt til Skatteetaten om tildelte opsjoner i opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap. Nærmere regler vil bli fastsatt i forskrift.

Utleggstrekk i a-meldingen

Utleggstrekk skal rapporteres etter reglene i a-opplysningsloven.