Regjeringen foreslår strømstøttepakke for næringslivet

Regjeringen la i dag frem en strømstøttepakke som blant annet inneholder direktestøtte til bedrifter med strømintensivitet på mer enn 3 prosent av omsetningen og statlige lånegarantier.

Publisert:
Strømtiltak for næringslivet - NFD 160922.jpg
Fra pressekonferansen i dag, hvor Regjeringen la frem strømstøttetiltak for næringslivet. Foto: NFD.

Pakken inneholder også et opplegg med blant annet skatteincentiver, som skal bidra til å få på plass et bedre system for langsiktige energiavtaler for næringslivet fra årsskiftet.

Pakken har en ramme på 3 milliarder kroner.

Energitilskudd

Det foreslås en begrenset tilskuddsordning til virksomheter med en energiintensivitet på mer enn 3 prosent. Grunnlaget er virksomhetens omsetning første halvår 2022. Det stilles i tillegg krav om at det er gjennomført enten energikartlegging eller ENØK-tiltak i virksomheten.

Energikartlegging innebærer at man må fylle ut et skjema fra ENOVA, som så vedlegges søknaden. Med energikartlegging kan det gis inntil 25 prosent tilskudd for energikostnader som overstiger 70 øre/Kwh. Om man i tillegg søker om tilskudd til og gjennomfører ENØK-tiltak, vil det kunne gis tilskudd inntil 45 prosent.

Bedrifter som mottar tilskudd, kan ikke ta ut utbytte i 2023. Virksomheter som driver innen oljeutvinning og kraftkrevende industri kan ikke benytte seg av ordningene.

Ordningen er tidsbegrenset og vil gjelde fra 31. oktober 31. desember 2022. Det åpnes for søknader i november, og planen er at også utbetalinger skal kunne foretas fra november.

Det anslås at om lag 20 000 virksomheter i områder med spesielt høye strømpriser vil kunne omfattes av ordningen.

Lånegarantiordningen

Regjeringen legger i tillegg frem en subsidiert garantiordning for banklån. Forslaget innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av høye strømutgifter. Lånegarantiordningen vil åpne i november og vare til utpå våren 2023.

Avgrensninger og ESA-godkjenning

Regjeringen jobber videre med detaljene i ordningene, herunder nødvendige avgrensninger og vilkår, og vil innen kort tid komme med en sak til Stortinget med ytterligere detaljer rundt pakken med tiltak.

Gjennomføring av tilskudds- og lånegarantiordningene forutsetter godkjenning fra EFTAs overvåkingsorgan (ESA).

Et nytt fastprisregime for næringslivet

Regjeringen varsler endringer i skattereglene som skal gjøre det gunstigere å tilby langsiktige og forutsigbare fastprisavtaler. Forslagene legges frem for Stortinget med sikte på ikrafttredelse fra nyttår.

Offentlig innkjøp – oppfordring om å være åpne for reforhandling av avtaler

Reglene for offentlige innkjøp åpner for å kunne reforhandle pris når det skjer uforutsette ting. Offentlige innkjøpere oppfordres til å forsøke å finne konstruktive løsninger for utsatte bedrifter som nå sliter og som risikerer å tape penger på kontraktene de har inngått.

Forsert utbygging av fornybar energi

Regjeringen varsler at de vil ha fortgang i utbyggingen av fornybar kraft. Både vindkraft, solenergi, oppgradering av eksisterende vannkraftverk og i tillegg raskere utbygging av kraftnettet.