Regjeringens opplegg for lønnsstøtte til koronarammede bedrifter

14.01: Regjeringen har fremmet forslag til lov om lønnsstøtte. Lønnsstøtteordningen skal gi koronarammede bedrifter bedre mulighet til å beholde ansatte i jobb i stedet for å gå til permitteringer.

Publisert:

14.01.2022: Regjeringen har fremmet forslag for Stortinget om finansiering av ordningen og en lov om lønnsstøtte.

Lønnsstøtteordningen skal gjelde for månedene desember, januar og februar, med redusert støttenivå i februar. Tidligere var det varslet at det kun ville bli gitt støtte for desember og januar.

Etter planen vil det bli mulig å sende inn søknader for desember 2021 i løpet av februar. 

Støttenivå og avkorting

Foretaket må ha hatt et omsetningsfall i tilskuddsmånedene desember og januar på minst 20 % for å ha rett på lønnsstøtte. For februar må omsetningsfallet ha vært på minst 30 %. Ved 100 % omsetningsfall gis det lønnsstøtte på 40 000 kroner per ansatt i tilskuddsmåneden desember og januar, begrenset til 80 % av den ansattes bruttolønn. For februar er støttebeløpet per ansatt maksimalt 35 000 kroner. Ved omsetningsfall under 100 % avtar støttebeløpet gradvis ned til 4 000 kroner i måned per ansatt ved 20 % omsetningsfall (30 % for februar) . 

 • Beregning av omsetningsfallet: Omsetningen i tilskuddsmåneden sammenlignes enten med omsetningen i tilsvarende måned to år tidligere eller med gjennomsnittlig omsetning i oktober og november 2021. Nyetablerte foretak benytter oktober og november 2021 som referanseperiode.
 • Bedrifter kan få maksimalt 47 millioner kroner i støtte per måned for desember og januar, og maks 40 millioner kroner for februar. Grensen gjelder også for konsern. For konsern gjelder beløpsgrensene på summen av beregnede tilskuddsbeløp for alle foretakene i konsernet som søker om tilskudd.
 • Støtten kan ikke overstige bedriftens omsetningsfall målt i kroner.
 • Foretaket kan ikke motta lønnsstøtte dersom de mottar støtte fra andre covid-19-ordninger som direkte eller indirekte skal dekke de samme kostnadene for de samme periodene (f.eks ordninger under kultur eller samferdsel). Bedrifter kan fortsatt motta støtte til andre kostnader i tilskuddsperioden, f.eks. faste kostnader gjennom den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet.

Enten lønnsstøtte eller permittering - alle eller ingen

Bedriftene må selv velge om de ønsker å benytte seg av permittering eller lønnsstøtte. De ansatte må ha vært i aktivt arbeid i hele tilskuddsmåneden. 

For å kunne søke om støtte kan foretaket ikke ha iverksatt helt eller delvis permittering av ansatte etter 30. november 2021. Unntak gjelder foretak som har hentet alle ansatte som ble permittert etter 30. november 2021, tilbake i arbeid senest 23. desember.

Konsern som søker konsolidert kan ikke permittere noen ansatte i konsernet.

De ansatte skal kunne avvikle ferie som planlagt og forutsatt i støtteperioden, men arbeidsgiver skal ikke i støtteperioden kunne pålegge ansatte å ta ut ferie.

Ansatte som dekkes

Ordningen gjelder for ansatte (heltid og deltid) som bedriften har en fast lønnsforpliktelse til (både faste ansatte og midlertidige ansatte på tidsavgrensede kontrakter). Det gis støtte for ansatte som er registrert i NAVs AA-register per 30. november 2021. For deltidsansatte avkortes støtten med stillingsprosent.

Ordningen gjelder for bedriftene som er hardest rammet av smitteverntiltakene

Muligheten til å søke om lønnsstøtte gjelder for foretak som er direkte eller indirekte berørt av nasjonale lovpålagte begrensninger, som antallsbegrensninger, krav om bordplassering, skjenkerestriksjoner eller liknende. Foretaket må kunne sannsynliggjøre at omsetningsfallet for en vesentlig del
skyldes nasjonale begrensninger på sitt forretningsområde. Følgende begrensninger i covid-19 forskriften omfattes:

 • Antallsbegrensninger for idrettsarrangementer, kulturarrangementer, faglige sammenkomster (seminarer, konferanser, kurs, medlemsmøter), private sammenkomster i leide eller lånte lokaler, mv. - § 13a
 • Skjenkeforbud for serveringssteder - § 14 tredje ledd
 • Krav om at serveringssteder som har skjenkebevilling skal sørge for sitteplasser til alle gjester og ikke ha servering for privat sammenkomst med flere enn 20 personer innendørs og 50 personer utendørs - § 14 annet ledd bokstav b og c  
 • Stenging av fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende - § 14d første ledd
 • Begrensninger i aktiviteten til treningssentre, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende - § 14d annet ledd
 • Påbud om hjemmekontor - § 15

Enkelte av smitteverntiltakene er opphevet underveis. Vi antar at retten til støtte må vurderes ut fra de tiltakene som gjaldt i tilskuddsmåneden.

Finansdepartementet har angitt følgende eksempler på virksomhet som kan være berørt av de nevnte smitteverntiltakene:

 • Serveringsteder og utesteder, som restauranter, kafe, bar, pub, diskotek, nattklubb og lignende.
 • Teater, kino mv.
 • Treningssentre
 • Arrangører og andre som har betydelig omsetning i tilknytning til arrangementer, herunder overnatting, eventbransjen, kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet, utleie av materiell og arrangementslokaler mv.
 • Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og museer mv.
 • Butikker, kantiner, vaskerier, trykkerier m.v. hvor kundegruppen i stor grad er opphørt pga. de nevnte kravene i covid-19-forskriften
 • Passasjerferger, persontransport, busselskaper, luftfart og relaterte tjenester, reiseguide, reiseformidling og opplevelsesselskaper
 • Tjenester tilknyttet utelivet (vektertjenester, transport mv.)
 • Lyd-, bilde- og saltjenester tilknyttet publikumsarrangementer

Foretak hvis omsetningsnedgang skyldes manglende tilgang på arbeidskraft som følge av innreiserestriksjoner, er ikke omfattet av ordningen.

Bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører

På samme måte som i den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet, må søknadene være bekreftet av revisor eller autorisert regnskapsfører før den kan sendes inn. Det er ikke lagt opp til dekning av kostnadene til bekreftelser i denne ordningen. Det er skuffende. Vi har sagt klart fra til myndighetene at det burde gis dekning for kostnader til bekreftelser.

Forvaltning mv.

 • Skatteetaten skal forvalte ordningen.
 • Ordningen skal være søknadsbasert, og det legges opp til at saksbehandlingen skal kunne være automatisert.
 • Det vil være full åpenhet om hvem som får støtte.
 • Søknaden må være godkjent av revisor eller autorisert regnskapsfører ved innsendelse.
 • Det tas forbehold om at ordningen er i tråd med statsstøtteregelverket og blir godkjent av ESA.