Regjeringens strategi mot hvitvasking

De rapporteringspliktige anvender store ressurser på å etterleve hvitvaskingsregelverket, heter det i strategien. De har berettigede forventninger om at mistanker om hvitvasking og terrorfinansiering blir fulgt opp på en god måte.

Publisert:

Regjeringen la 12. juni frem sin andre samlede strategi for bekjempelse av hvitvasking, terrorfinansiering og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen. Strategien drar opp overordnede elementer som innsatsen skal baseres på, inkludert nasjonale risikovurderinger, koordinert innsats, forebygging, analyse og bruk av finansiell etteretning, og internasjonalt samarbeid. 

I strategien fremheves hvitvaskingsloven og rollen til de rapporteringspliktige (finansforetak, revisjonsforetak, mv):

"De rapporteringspliktige er det økonomiske systemets førstelinje for å forebygge, avdekke og avverge hvitvasking og terror- og MØV-finansiering [..]. En effektiv og virkningsfull etterlevelse av plikter og regelverk er avgjørende for å sikre at Norge ikke blir et attraktivt land for kriminelle, og for å bidra til at kriminelle straffeforfølges og utbytte fratas.
De rapporteringspliktige må gjennomføre gode risikovurderinger av egen virksomhet og sikre at identifiserte risikoer følges opp i form av rutiner og tiltak tilpasset virksomhetens kunder, kundegrupper, produkter, tjenester og geografiske forhold.
[...]
Norske myndigheter vil legge til rette for en god etterlevelse hos de rapporteringspliktige gjennom samarbeid, herunder om identifisering av risikoer og trender, samt ved å følge opp mistenkelige forhold som avdekkes. De rapporteringspliktige anvender store ressurser på å etterleve hvitvaskingsregelverket, og de har berettigede forventninger om at mistanker om hvitvasking og terrorfinansiering som avdekkes, blir fulgt opp på en god måte."