Regnskap for barnehager - virkningstidspunkt for nye regler

Endringer i barnehageloven og ny økonomiforskrift trådte i kraft 1. januar 2023. De nye reglene gjelder fra og med regnskapsåret 2023. Vi har vært i kontakt med Utdanningsdirektoratet og fått bekreftet at de er enige i dette.

Publisert:

Fra 1. januar 2023 må hver private barnehage, med noen unntak, være et selvstendig rettssubjekt, og har årsregnskapsplikt etter regnskapsloven og revisjonsplikt for dette årsregnskapet uansett størrelse og organisasjonsform, jf. den nye økonomiforskriften til barnahageloven § 4 og § 7. Regnskapsåret 2022 var avsluttet før de nye reglene trådte i kraft, og de nye pliktene gjelder derfor ikke for årsregnskapet for 2022.

Likeledes gjelder det gamle kravet til rapportering av resultatregnskapet gjennom BASIL for regnskapsåret 2022. Det nye kravet i økonomiforskriften § 8 annet ledd om at barnehager som er pålagt å være et selvstendig rettssubjekt etter barnehageloven § 7a første ledd, skal rapportere årsregnskap og revisjonsberetning til departementet, gjelder fra og med regnskapsåret 2023.

BASIL åpner for rapportering av resultatregnskap fra private barnehager 15. august 2023. Kommunen har frist for godkjenning 17. oktober. 

Årets BASIL-rapportering har utvidet rapportering på disse temaene:

  • tilbakebetaling av tilskudd
  • lønn til daglig leder
  • ansattes egenfinansiering