Regnskapsføreres oppdragsansvar - tematilsyn

Finanstilsynet oppsummerer med at de ikke er fornøyde med det som ble avdekket i tematilsynet. Det er identifisert vesentlige mangler både i oppdragsutførelsen og i selskapene.

Publisert:

Finanstilsynet gjennomførte stedlig tilsyn i 16 regnskapsførerselskaper med 5 til 20 ansatte i november og desember 2017. Til sammen 60 regnskapsføreroppdrag ble kontrollert. Disse var fordelt på 36 oppdragsansvarlige regnskapsførere.

Kontrollområder og funn 

  • En fjerdedel av de kontrollerte hadde ikke etablert rutiner på helt sentrale områder i virksomheten.
  • I to tredjedeler av oppdragene var det ikke gjennomført overordnet kontroll av oppdragene i samsvar med kravene.
  • Det var mangler i 62 % av oppdragsavtalene.
  • I 30 % av oppdragene var fullmaktsforholdene ikke i orden.
  • I 17 % av oppdragene var det ikke laget oversikt som viste hva som var mottatt, utlevert eller utført.
  • I 57 % av de kontrollerte oppdragene kan ikke Finanstilsynet legge til grunn at det er gjort en vurdering av oppdragsgivers rutiner i samsvar med det som kreves i henhold til god regnskapsføringsskikk.
  • I halvparten av sakene var det manglende eller mangler i regnskapsmessige avstemminger og/eller avstemmingsdokumentasjon.
  • Det fantes i liten grad dokumentasjon på drøftinger med oppdragsgiver og vurderinger av eventuelle usikre årsoppgjørsposter.
  • I en tredjedel av oppdragene ble det avdekket mangelfull rapportering til oppdragsgiver.
  • I relasjon til oppfølging av hvitvaskingsregelverket, fant Finanstilsynet at det ikke var utført risikoklassifisering i 82 % av oppdragene. Identitetskontroll var ikke tilfredsstillende dokumentert i 50 % av tilfellene.