Regnskapsforskrift for kommunene

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt en ny budsjett- og regnskapsforskrift til den nye kommuneloven.

Publisert:

Budsjett- og regnskapsforskriften gjelder kommunenes behandling av økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning. Forskriften gjelder fra og med budsjett- og regnskapsåret 2020. Departementet vil på et senere tidspunkt gjøre nærmere forklaringer til forskriften tilgjengelig.

Forskriften er i hovedsak i tråd med forslaget som ble sendt på høring. Noen hovedsaker i forskriften er:

  • Større varige driftsmidler som består av deler med ulik levetid, kan dekomponeres slik at delene av driftsmidlet avskrives hver for seg.
  • Det skal gjøres en faktisk vurdering av utnyttbar levetid for det enkelte driftsmiddel.
  • Et kommunalt foretak kan utarbeide årsregnskapet etter regnskapsloven hvis foretaket driver næringsvirksomhet og hvis det i vedtektene til foretaket er gitt adgang til å følge regnskapsloven. Dette var i høringsforslaget forsøkt vesentlig innskrenket.
  • Det skal utarbeides et konsolidert årsregnskap som skal bestå av kommunekassa, kommunale foretak og interkommunale samarbeid som er en del av kommunen som rettssubjekt.