Regnskapslovendringer ønskes

Revisorforeningen anmoder Finansdepartementet om å foreslå endringer i regnskapsloven utover de minimumsendringer EUs regnskapsdirektiv gjør nødvendig.

Publisert:

EUs regnskapsdirektiv fra 2013 er foreløpig ikke gjennomført i norsk rett. Regnskapslovutvalget foreslo hvordan dette kunne gjøres i to utredninger i 2015 og 2016. Utvalgets forslag er ikke fulgt opp. Finanstilsynet ble i desember 2018 bedt om å legge frem forslag for departementet på hvilke endringer som er nødvendige i gjeldende regnskapslov for å oppfylle EØS-forpliktelsene.

Revisorforeningen har i møte med departementets politiske ledelse anmodet om å utvide Finanstilsynets oppdrag noe utover minimum for at norske regnskapsavleggere skal kunne bruke tilsvarende regler som våre naboland. Revisorforeningen ble i møtet invitert til å gi innspill på hvilke endringer som bør gjøres.

Revisorforeningen foreslår to områder hvor det er viktigst med endringer. Vi foreslår at det bør bli en større adgang, men ikke plikt, til å bruke mer måling til virkelig verdi for eiendeler innenfor de rammer som direktivet tillater. I tillegg bør det gjøres endringer i de grunnleggende regnskapsprinsipper på områder hvor disse prinsippene er i strid med IFRS/IFRS for SMEs. Også dette bør endres innenfor direktivets rammer for å sikre at norsle regnskapspliktige kan følge samme regler som brukes i andre land.

Vi håper det åpnes for disse forslagene i den utredningen som skal leveres innen 1. april 2019.