Regnskapsstandardstyrets årsrapport for 2017

Regnskapsstandardstyret (RSS) har avlagt sin årsrapport for 2017. Den mest sentrale hendelsen dette året var at det i juni ble besluttet å stanse arbeidet med ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak.

Publisert:

Årsrapporten kan leses i sin helhet på Norsk RegnskapsStiftelses hjemmeside.

Nedenfor oppsummeres det viktigste fra standardstyrets arbeid i 2017.

Ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak

Regnskapsstandardstyret (RSS) har siden 2013 arbeidet med en ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak. Arbeidet med standarden fortsatte fram til arbeidet ble stanset i juni 2017.

Bakgrunnen for at arbeidet ble stanset var Finansdepartementets uttalelser i Prop. 160 L (2016-2017). Uttalelsene skapte usikkerhet om videre fremdrift og departementets retning i arbeid med en ny regnskapslov, særlig når det gjelder lovutvalgets hovedretning – regnskapsstandard for øvrige foretak basert på IFRS for SMEs. På grunn av den uklare situasjonen besluttet Stiftelsesstyret i Norsk RegnskapsStiftelse 23. juni 2017 å stanse arbeidet med ny regnskapsstandard.

Arbeid med eksisterende regnskapsstandarder mv.

I påvente av ny regnskapslov og ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak har RSS i utgangspunktet stilt sitt arbeid med standardsetting i bero.

I 2017 ble det vedtatt endringer i aksjeloven og regnskapsloven, samt at det ble vedtatt en ny likestillings- og diskrimineringslov som trådte i kraft 1. januar 2018, som har medført behov for å oppdatere enkelte av regnskapsstandardenen.

Endret NRS 16 Årsberetning ble publisert 15. februar 2018.

Endret NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak og NRS (F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner vil vil publisert i løpet av kort tid. Øvrige standarder er ikke oppdatert i 2017.

NRS (V) Pensjonsforutsetninger ble oppdatert pr. 31. august og pr. 31. desember 2017.