Regnskapsstandardstyrets årsrapport for 2018

Fjorårets aktivitet i Regnskapsstandardstyret (RSS) har i all hovedsak handlet om å utarbeide en forskjellsanalyse til Finansdepartementet. Det skal ikke arbeides med standardsetting inntil det foreligger en avklaring på hva som skjer med regnskapsloven.

Publisert:

Analyse av forskjeller

Hovedinnholdet i lovutvalgets forslag til ny regnskapslov (NOU 2015: 10 og NOU 2016: 11) er i realiteten ikke fulgt opp fra Finansdepartements side. Hovedårsaken til dette er at departementet mener at de økonomiske og administrative konsekvensene ikke var tilstrekkelig utredet.

På bakgrunn av samtaler med Finansdepartementet har RSS derfor utarbeidet en forskjellsanalyse til bruk i det videre lovarbeidet. Analysen viser forskjellene mellom gjeldende god regnskapsskikk og en eventuell fremtidig standardsetting basert på IFRS for SMEs, innenfor rammen av lovforslaget.

Analysen er tilgjengelig på Norsk RegnskapsStiftelses hjemmeside.

Begrenset regnskapsplikt

Finansdepartementet har fulgt opp lovutvalgets forslag om begrenset regnskapsplikt. Bestemmelsen trådte i kraft 1. janauar 2018, men har vært uten materielt innhold inntil det foreligger en regnskapsstandard. Fagutvalg små foretak har derfor utarbeidet et høringsutkast som ble publisert i desember 2018. Høringsfristen er 20. mars 2019.

I årsrapporten fremkommer det at det er tilstrekkelig at det foreligger et høringsutkast for å kunne anvende bestemmelsen om begrenset regnskapsplikt.

Endrede standarder mv.

Det er foretatt en justering av NRS 18 som følge av at IFRS 9 har erstattet IAS 39 i IFRS. Utover dette ble NRS (V) Endring av samordningsreglene for offentlige/offentliglike tjenestepensjonsordninger endret i oktober 2018, mens NRS (V) Pensjonsforutsetninger ble oppdatert per 31. august og 31. desember 2018.

I påvente av en avklaring fra Finansdepartement om regnskapsloven, ble det i oktober 2018 besluttet at det for øvrig ikke skal arbeides med standardsetting i Norsk RegnskapsStiftelse.

Årsrapporten for 2018.