Rentebegrensningsregelen - revisors plikter

Skattedirektoratet har publisert en uttalelse som omhandler revisors plikter ved godkjenning av skattyters anvendelse av den balansebaserte unntaksregelen tilknyttet rentebegrensningsregelen, jf. skatteloven § 6-41 åttende ledd.

Publisert:

Skattedirektoratet spesifiserer at revisors attestasjon av RF-1509 omfatter en "revisjon" samt noen angitte "avtalte kontrollhandlinger":

 • Revisors godkjenning omfatter revisjon av:
  • selskapsregnskap, eventuelt konsolidert balanseoppstilling for den norske delen av konsernet, jf. åttende ledd bokstav e
  • omarbeidelser til samme regnskapsregler og verdsettelsesprinsipper, jf. åttende ledd bokstav c
  • justeringer, jf. åttende ledd bokstav d

 • Revisors godkjenning omfatter at revisor skal kontrollere om:
  • selskapet mv. (eventuelt norsk del av konsernet) er konsolidert linje for linje inn i konsernregnskapet
  • konsernregnskapet er utarbeidet etter ett av de aksepterte regnskapsspråkene
  • konsernregnskapet er utarbeidet av det øverste selskapet som kan utarbeide konsernregnskap
  • konsernregnskapets revisjonsberetning er uten forbehold eller presisering som kan ha betydning for konsernets egenkapitalandel

Prinsipputtalelsen utdyper kravene og gir ytterligere veiledning.