Rentebegrensningsreglene i deltakerlignede selskaper

Finansdepartementet har avgitt en uttalelse om hvordan reglene om begrensning av fradrag for renter i interessefellesskap skal forstås i de tilfeller et selskap med delt ansvar (DA) har tatt opp lån fra en ikke-nærstående part.

Publisert:

Uttalelsen er en presisering av departementets uttalelse av 10. juni 2014.

Etter skatteloven § 6-41 sjette ledd skal lån fra en uavhengig (ikke nærstående) regnes som et nærstående lån dersom en nærstående til låntaker har stilt sikkerhet for gjelden. Som nærstående regnes bl.a. person eller selskap som eier eller kontrollerer låntakeren med minst 50 prosent, jf. § 6-41 fjerde ledd.

Det følger av selskapsloven § 2-4 at deltakerne har ansvar for selskapets forpliktelser. Ansvaret er i utgangspunktet ubegrenset, personlig og solidarisk (ANS). Dette kan imidlertid fravikes i selskapsavtalen slik at hver deltaker hefter for en del av selskapsforpliktelsene (DA), jf. § 2-4 tredje ledd.. 

For et deltakerliknet selskap der deltakernes ansvar for selskapsforpliktelsene ikke er begrenset (ANS), vil all gjeld som er tatt opp av det deltakerliknede selskapet anses som intern gjeld dersom det foreligger en nærstående deltaker.

Dersom den nærstående deltakerens ansvar for selskapsforpliktelsene er begrenset (delt ansvar, DA), vil deltakeren bare anses for å ha stilt sikkerhet for en tilsvarende del av gjelden.