Revisjon av estimater i bankenes årsregnskap for 2020

Finanstilsynet har sendt brev til de daglige lederne i alle revisjonsselskaper som reviderer banker. Brevet tar for seg revisors fokus på tapsavsetninger i årsregnskapet for 2020 og tilhørende noteopplysninger.

Publisert:

Estimater skal revideres i henhold til ISA 540. Revidert ISA 540 (ny for regnskapsåret 2020) inneholder krav til nye handlinger og gir veiledning om hvordan disse skal gjennomføres. De nye kravene krever nye revisjonshandlinger og et økt fokus på revisors profesjonelle skeptiske holdning. Den endrede standarden vil spesielt påvirke tre nøkkelområder: risikovurdering (iboende risiko og kontrollrisiko skal vurderes og dokumenteres), profesjonell skepsis og dokumentasjon.

Finanstilsynet legger i brevet til grunn at revisjonsselskapets ledelse og fagavdelinger iverksetter tiltak for å redusere risikoen for at vesentlige feil i tapsavsetningene i årsregnskapet for 2020 og tilhørende noteopplysninger i de banker revisjonsselskapet reviderer, ikke avdekkes.