Revisjon av friskoler - tematilsyn 2017

Finanstilsynet gjennomførte i 2017 et tematilsyn om revisjon av frittstående skoler som mottar statstilskudd til driften. Nå foreligger rapporten.

Publisert:

Særlovgivning

Tematilsynet var rettet mot den betydningen reglene i friskoleloven med forskrifter har ved revisjonen av årsregnskapet og ved avgivelsen av særattestasjoner etter friskoleloven og bestemmelsene om merverdiavgiftskompensasjon. Finanstilsynet fremhever at også andre revisjonsklienter enn friskoler er underlagt særlovgivning som revisor plikter å sette seg inn i. Mye av det som frekommer i rapporten vil være relevant for alle revisjonsklienter som er underlagt ulik særlovgivning.

Konklusjoner i rapporten

Finanstilsynet konkluderer med betydelige mangler i revisjonsutførelsen for mange av de kontrollerte oppdragene. I følge Finanstilsynet skyldes svak revisjon i hovedsak at revisor ikke har vært klar over eller satt seg tilstrekkelig inn i den særlovgivingen som gjelder for friskoler. I over halvparten av oppdragene anser Finanstilsynet at det foreligger vesentlige mangler i dokumentasjonen av hva revisor har vurdert og kontrollert. I følge rapporten er det stort spenn i kvaliteten på revisjonen. Hovedinntrykket er at kvalitetsnivået er høyere i revisjonsvirksomheter med flere oppdragsansvarlige revisorer og revisormedarbeidere. 

Finanstilsynet understreker at dersom revisor ikke har satt seg inn i det særlige regelverket som gjelder for den reviderte, er det stor risiko for at feil og mangler ikke oppdages i revisjonen og at revisor ikke påser at forholdet blir rettet. 

Forbedringer

Konklusjonene fra tematilsynet med friskolene, viser at det er nødvendig for revisor å ha økt oppmerksomhet mot etterlevelsen av særlovgivning som klienten er underlagt ved revisjon av årsregnskapet og ved avgivelse av ulike særattestasjoner. Overholdelse av slik lovgivning kan ha vesentlig betydning for poster i årsregnskapet (for eksempel vilkår for offentlige tilskudd) eller for forutsetningen om fortsatt drift (for eksempel konsesjonsvilkår). 

Revisjon av foretak som er underlagt særlovgivning, vil være et fokusområde i årets kvalitetskontroll.

Dette vil også være tema for ett av kursene på DnR-konferansen på Gardermoen 5-6 september. Du kan melde deg på konferansen når programmet blir lagt ut i midten av april.