Revisjon av ikke-kommunale barnehager

Utdanningsdirektoratet har kommet med eksempel på skjema og forslag til revisjonsberetning.

Publisert:

Forskrift om regnskapsplikt for godkjente ikke-kommunale barnehager (økonomiforskrift til barnehageloven) som trådte i kraft 01.01.2013, bestemmer i § 3 første ledd første punktum at: «Barnehagens resultatregnskap skal revideres av statsautorisert eller registrert revisor.» Til tross for at samme ledds annet punktum bestemmer at «Revisjonen skal følge revisorloven», er dette en særattestasjon og betyr ikke at revisor skal registreres som barnehagens revisor i Foretaksregisteret. Kravet om godkjent revisor er begrenset til barnehager som har over et visst antall barn, jf samme paragrafs annet ledd.

I henhold til § 4 skal barnehageeier innberette opplysninger til kommunen og Kunnskapsdepartementet om bruken av offentlige tilskudd og foreldrebetalingen. Innberetningen skal skje på standardisert skjema fastsatt av departementet for sammenstilling av barnehagens inntekter og kostnader. Rapporteringen skal skje elektronisk via rapporteringssystemet BASIL som nå er publisert på Utdanningsdirektoratets hjemmeside.

I artikkel av Utdanningsdirektoratet sist endret 26.06.2014 om «Rapportering av resultatregnskap for regnskapsåret 2013 for ikke-kommunale barnehager» skrives følgende under overskriften «Hvilke oppgaver har barnehageeier?»:

«… Barnehagen fyller ut og sender inn det elektroniske årsregnskapsskjemaet innen den fristen som fastsettes av den enkelte kommune. En papirversjon av skjemaet og revisjonsberetning skrives ut, attesteres signeres av barnehagens styrer/eier og av godkjent revisor/regnskapskyndig før det sendes til kommunen. Revisor må også signere revisjonsberetningen. Papirversjonen sendes til kommunen. Barnehagen må sørge for at papirutgaven er lik skjemaet som rapporteres elektronisk. Revisor/regnskapskyndig skal kun signere og attestere papirversjonen av skjemaet.» 

Det er også publisert eksempel på revisors beretning til resultatrapporten, utformet etter modellen i ISA 805.