Revisjonsberetning når regnskapet ikke er avlagt innen fristen

Årsregnskapet for 2021 skal som kjent godkjennes av generalforsamlingen innen 30. juni 2022, jf. regnskapsloven § 3-1 (3) og aksjeloven § 5-5. Vi minner om at etter ny revisorlov er det ikke nødvendig å avgi egen revisjonsberetning innen syv måneder etter regnskapsårets utløp, i praksis ofte kalt en 30.6-beretning.

Publisert:

Manglende overholdelse av fristen bør normalt kommuniseres skriftlig til styret, jf. revisorloven § 9-5. Kravet i tidligere revisorlov om å avgi revisjonsberetning også "når årsregnskap ikke foreligger eller er ufullstendig", er imidlertid ikke videreført i ny revisorlovDet er tilstrekkelig å avgi revisjonsberetning etter at regnskapet er avlagt, selv om det blir avlagt etter fristen. 

Hvis årsregnskapet ikke er vedtatt av styret slik at det kan godkjennes i generalforsamlingen innen fristen 30. juni, vurderer revisor hvor lang fristoverskridelsen er og hvilken betydning dette har for aksjeeierne. En oversittelse av fristen vil ofte ikke være noe alvorlig brudd på aksjeloven som det er behov for å omtale i revisjonsberetningen. 

Dersom det er behov for å omtale forholdet i revisjonsberetningen, vises det til eksempelsamlingen for revisjonsberetninger eksempel P3 Andre forhold – årsregnskapet avlagt etter lovens frist.

Takk for innspill fra dere medlemmer som har oppfordret oss til å minne om dette. Slike innspill til Revisorforeningen kan sendes inn i Veiledningstjenesten - fagområde: innspill.