Revisorforeningen har avgitt høringssvar til ny revisorlov

Revisorforeningen mener at tittelen statsautorisert revisor bør være forbeholdt revisorer som har fullført en relevant mastergrad eller det tidligere høyere revisorstudiet. Det bør fortsatt være tillatt med skatterådgivning til revisjonsklienter som er foretak av allmenn interesse. Revisors erstatningsansvar bør begrenses for å styrke styremedlemmenes og daglig leders insentiver til å sikre at regnskapet blir riktig.

Publisert:

Dette er blant synspunktene Revisorforeningen fremmer i sitt høringssvar til NOU 2017: 15 om ny revisorlov

Revisorforeningen mener at lovutvalgets forslag vil gi en moderne revisorlov som er godt tilpasset brukernes behov. Vi slutter oss til utvalgets forslag om å gjennomføre EØS-forpliktelsene etter EUs revisjonsdirektiv i nært samsvar med direktivet. Det er viktig at man holder fast ved at eventuelle forslag om videreføring eller nye særnorske regler skal særskilt begrunnes. Revisorforeningen mener også at mesteparten av reguleringen bør samles i loven, i stedet for å dele reglene på lov og forskrift. 

Revisortittel

Revisorforeningen mener at registrerte revisorer ikke automatisk bør gis tittelen statsautorisert revisor ved lovens ikrafttredelse, slik utvalget foreslår. Revisorforeningen mener at det vil være en bedre løsning at registrerte revisorer beholder sin tittel. Tittelen statsautorisert revisor har i lang tid vært gitt på grunnlag av en masterutdanning eller det tidligere høyere revisorstudiet. 

Skatterådgivning

Revisorforeningen støtter utvalgets forslag om å tillate skatterådgivning til foretak av allmenn interesse. Revisors attestasjon av selskapenes skatterapportering er en svært viktig kvalitetssikring. I den forbindelse er det behov for at revisor kan gi råd og veiledning. Det enkelte land kan gjøre unntak fra forbudet i revisjonsforordningen mot å yte skatterådgivning og andre skattetjenester til foretak av allmenn interesse. Denne adgangen bør benyttes fullt ut. 

Revisors erstatningsansvar

Revisorforeningen støtter mindretallsforslaget om et proporsjonalt erstatningsansvar for revisor. Et mer reelt erstatningsansvar også for styremedlemmer og daglig leder vil styrke insentivene disse har til å sikre at regnskapet blir riktig. Erstatningsreglene på dette området bør i større grad utformes med tanke på å unngå at skader oppstår. Reglene bør ikke ensidig ta hensyn til dekningen for skadelidte etter at skaden har skjedd.

Revisjonsberetningen

Revisorforeningen støtter utvalgets forslag om at reglene om revisjonsberetningen gjennomføres i samsvar med revisjonsdirektivet uten særnorske tillegg. Hensynet til internasjonal harmonisering og brukerperspektivet er sentralt. Vi går mot ulike mindretallsforslag om å beholde særnorske uttalelser i revisjonsberetningen.

Utdanning

Revisorforeningen mener at forslaget om et høyt utdanningsnivå innenfor en mer fleksibel ramme, er et riktig grep for å sikre nødvendig kompetanse blant norske revisorer. Dette er av stor betydning for å opprettholde den allmenne tilliten til revisorer. 

Etterutdanning

Utvalgets forslag vedrørende etterutdanning legger til rette for at den bedre kan tilpasses de faglige behovene til den enkelte revisor. Revisorforeningen mener at dette er sentralt for å opprettholde nødvendig faglig nivå hos norske revisorer.