Revisorforeningen har avgitt høringssvar til strømstøtteforskriften

Revisorforeningen ser behovet for at det innføres en midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet. Det er gode forslag i høringen, men vi understreker at tidsfristene er for korte for at ordningen skal fungere godt. Vi foreslår at søknadsfristen settes til 1. februar 2023.

Publisert:

Om tidsfristene

Ordningen, konseptet og begrepene som innføres er ofte helt nye. At alle foretak og spesielt konserner har en reell mulighet til å sette seg inn i reglene, innhente dokumentasjon og grunnlag, sette opp beregningene og få disse kontrollert og bekreftet innen 9. desember 2022 virker svært krevende og nærmest umulig. 

 Om bekreftelser fra regnskapsførere

Departementet foreslår i § 4-3 ledd at revisor eller regnskapsfører skal bekrefte innhold i søknaden. I den forbindelse minner vi om at revisor og regnskapsfører har fundamentalt forskjellige roller og oppgaver overfor bedriftene og samfunnet generelt. Revisorer utfører bekreftelser av saksforhold mens regnskapsførerne utfører oppdragsgivers plikter og ivaretar dennes interesser.

Innspill til de enkelte bestemmelsene

I tillegg har vi innspill til de enkelte bestemmelsene. Vi påpeker at det er behov for klare definisjoner av konserner, ledende roller og rundt beregningsrelaterte størrelser.